ရှမ်းတောင်ဂျင်းစိုက်တောင်သူများအဖွဲ့

Vision: To serve the ginger community in southern Shan for better livelihood.


ရှမ်းတောင်ရှိဂျင်းစိုက်တောင်သူများ ပိုမိုကောင်းမွန်သော စားဝတ်နေရေးအတွက်
ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်

Mission: To provide a service to ginger value chain actors for networking, market information and technology transfer for sustainable income generation.


ဂျင်းတန်ဖို့မြင့်ကွင်းဆက်တွင် ပါဝင်ဆက်နွယ်သူများကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း
ဈေးကွက်သတင်းများနှင့် နည်းပညာများ ဖြန့်ဝေပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော
ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်