မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်းသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မတ်လမှ စတင်ဖွဲ့စည်း၍ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ လက်ဖက်အစုအဖွဲ့အား အဆင့်မြှင့်တင်၍ ဇွန်လ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် တရားဝင်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်သော အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်ပြီး မြန်မာ့လက်ဖက်ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူများမှ ဦးစီးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အသင်းကြီး၏ ဦးတည်ချက်များ မှာ မြန်မာ့လက်ဖက်ကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အရည်အသွေး ဖြစ်လာအောင် အဆင့်မြင့်တင်ရန် ပြည်တွင်းရှိ လက်ဖက်စိုက် တောင်သူများ၏ လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်မားလာစေရန်နှင့် အခြားဆက်စပ်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းကဏ္ဍများကိုပါ မြှင့်တင်သွားရန် ဖြစ်ပါသည်။ အသင်းကြီး၏ ရည်ရွယ်ချက် လက်ဖက်စိုက်ပျိုးသူတောင်သူများနှင့် ရောင်းချသူများ၏ လူနေမှု အဆင့်အတန်း မြင့်မားလာစေရန်။ လက်ဖက်ကုန်ကြမ်းအရည်အသွေးမြင့်မားလာစေရန်နှင့် လက်ဖက်စိုက်ပျိုးနည်းပညာများ ရရှိနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်း- ဖေ့ဘွတ်လင့် https://www.facebook.com/myanmartea/