Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
ပဲတီစိမ်း ပဲ ၁၉ ပိဿာ 25000 - 26500 ZayHnone 2019-09-17
နှမ်းနက် နှမ်း ၁၅ ပိဿာ 57000 - 72000 ZayHnone 2019-09-17
နှမ်းဝါ နှမ်း ၁၅ ပိဿာ 47000 - 49000 ZayHnone 2019-09-17
နှမ်းဖြူ နှမ်း ၁၅ ပိဿာ 47000 - 51500 ZayHnone 2019-09-17
နှမ်းနီ နှမ်း ၁၅ ပိဿာ 45000 - 48000 ZayHnone 2019-09-17
နှမ်းညို နှမ်း ၁၅ ပိဿာ 46000 ZayHnone 2019-09-17
S1 လုံးဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 2650 - 2750 ZayHnone 2019-09-17
S1 ဆီဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 2300 - 2625 ZayHnone 2019-09-17
နီလုံး မြေပဲ ၁ ပိဿာ 2700 - 3000 ZayHnone 2019-09-17
မြေပဲတောင့် S1 (ခ) မြေပဲ ၇ ပိဿာ 9000 - 11500 ZayHnone 2019-09-17
မြေပဲတောင့်စို (S1) ကျွန်း မြေပဲ ၇ ပိဿာ 5500 - 8000 ZayHnone 2019-09-17
မြေပဲတောင့် (နီ) မြေပဲ ၇ ပိဿာ 5500 - 8000 ZayHnone 2019-09-17
(နီ)ခ မြေပဲ ၇ ပိဿာ 8500 - 12000 ZayHnone 2019-09-17
နှမ်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 5000 - 6400 ZayHnone 2019-09-17
ပဲဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 5000 - 6000 ZayHnone 2019-09-17
နှမ်းဖတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ 980 ZayHnone 2019-09-17
ပဲဖတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ 1100 - 1200 ZayHnone 2019-09-17
ပဲစဉ်းငုံုနီ သစ် ပဲ ၁ တင်း 29700 ZayHnone 2019-09-17
ဟော်လန်ပြင် ပဲ ၁ တင်း 25700 ZayHnone 2019-09-17
929 ပဲ ၁ တင်း 25700 ZayHnone 2019-09-17
V2 ပဲ ၁ တင်း 25500 ZayHnone 2019-09-17
V6 ပဲ ၁ တင်း 24500 ZayHnone 2019-09-17
ပြောင်းဖူးစေ့ CP ပြောင်း ၁ တင်း 7600 ZayHnone 2019-09-17
ပဲတီစိမ်းကြီး ပဲ ၁ တင်း 34000 - 30000 ZayHnone 2019-09-17
ပဲဇီးကွက် ပဲ ၁ တင်း 19000 ZayHnone 2019-09-17
ပဲကြီးဖြူ ပဲ ၁ ပိဿာ 23000 - 30000 ZayHnone 2019-09-17
ပဲစဉ်းငုံဟောင်း ပဲ ၁ တင်း 27400 ZayHnone 2019-09-17
နှမ်းညို နှမ်း ၁ တင်း 61000 ZayHnone 2019-09-17
နှမ်းနီ နှမ်း ၁ တင်း 43800 ZayHnone 2019-09-17
နှမ်းဝါ နှမ်း ၁ တင်း 44200 ZayHnone 2019-09-17
နှမ်းနှက်စမုံ နှမ်း ၁ တင်း 75000 - 70000 ZayHnone 2019-09-17
ထောဖြူ ယော ပဲ ၁ တင်း 29000 ZayHnone 2019-09-17
ထောဖြူ ကျွန်း ပဲ ၁ တင်း 27000 ZayHnone 2019-09-17
စွန်တာ ကျွန်း ပဲ ၁ တင်း 18800 ZayHnone 2019-09-17
ကြက်သွန်နီ သစ် ဂျွန်ကြီး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 675 - 700 ZayHnone 2019-09-17
ကြက်သွန်နီ သစ် ဂျွန်လတ် ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 625 - 650 ZayHnone 2019-09-17
ကြက်သွန်နီ သစ် ဂျွန်သေး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 550 - 600 ZayHnone 2019-09-17
ကြက်သွန်ဖြူ ဂျွန်ကြီး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 2000 - 2400 ZayHnone 2019-09-17
ကြက်သွန်ဖြူ ဂျွန်လတ် ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 1500 - 1700 ZayHnone 2019-09-17
ကြက်သွန်ဖြူ ဂျွန်သေး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 1200 - 1300 ZayHnone 2019-09-17
ဆား ပိူာ(၅၀) ဆား ၅၀ ပိဿာ 15000 ZayHnone 2019-09-17
ဆား ပိူာ(၂၅) ဆား ၂၅ ပိဿာ 7500 ZayHnone 2019-09-17
နှမ်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 6700 ZayHnone 2019-09-17
ပဲဆီသန့် ဆီ ၁ ပိဿာ 6500 - 7000 ZayHnone 2019-09-17
ဂျုံ (ငါးဇွန်) ဂျုံ ၃ တင်း 50000 - 52000 ZayHnone 2019-09-17
ဂျုံ (မြင်းမူ) ဂျုံ ၃ တင်း 52000 - 53000 ZayHnone 2019-09-17
ဂျုံ (မြောင်) ဂျုံ ၃ တင်း 52000 - 53000 ZayHnone 2019-09-17
ဂျုံ (ဆားတောင်) ဂျုံ ၃ တင်း 50000 - 52000 ZayHnone 2019-09-17
ဂျုံ (ဘုတလင်/မုံရွာ) ဂျုံ ၃ တင်း 50000 - 52000 ZayHnone 2019-09-17
ဂျုံ (တောင်ဘက်) ဂျုံ ၃ တင်း 50000 - 52000 ZayHnone 2019-09-17