Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
ပဲစင်းငုံ ပဲ ၂၀ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-18
စားတော်ပဲ ပဲ ၂၀ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-18
မတ်ပဲ ပဲ ၂၀ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-18
ပဲပိစပ် ပဲ ၂၀ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-18
ကုလားပဲ (TW) ပဲ ၁၉ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-18
929 ပဲ ၁၉ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-18
ပဲထောပတ် ပဲ ၁၉ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-18
ပဲတီစိမ်း ပဲ ၁၉ ပိဿာ 25000 - 26500 ZayHnone 2019-01-18
ပဲနောက် ပဲ ၁၉ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-18
ပဲကြီး ပဲ ၁၉ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-18
ပဲနီ ပဲ ၁၉ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-18
ပဲလွန်း ပဲ ၁၉ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-18
ဘိုကိတ် ပဲ ၁၉ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-18
နှမ်းနက် နှမ်း ၁၅ ပိဿာ 57000 - 72000 ZayHnone 2019-01-18
နှမ်းဝါ နှမ်း ၁၅ ပိဿာ 47000 - 49000 ZayHnone 2019-01-18
နှမ်းဖြူ နှမ်း ၁၅ ပိဿာ 47000 - 51500 ZayHnone 2019-01-18
နှမ်းနီ နှမ်း ၁၅ ပိဿာ 45000 - 48000 ZayHnone 2019-01-18
နှမ်းညို နှမ်း ၁၅ ပိဿာ 46000 ZayHnone 2019-01-18
ပန်းနှမ်း နှမ်း ၁၅ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-18
ကြက်ဆူ သီးနှံစေ့ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-18
နေကြာ နေကြာ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-18
S1 လုံးဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 2650 - 2750 ZayHnone 2019-01-18
S1 ဆီဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 2300 - 2625 ZayHnone 2019-01-18
နီလုံး မြေပဲ ၁ ပိဿာ 2700 - 3000 ZayHnone 2019-01-18
နီဆီဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-18
မြေပဲတောင့် S1 (ခ) မြေပဲ ၇ ပိဿာ 9000 - 11500 ZayHnone 2019-01-18
မြေပဲတောင့်စို (S1) ကျွန်း မြေပဲ ၇ ပိဿာ 5500 - 8000 ZayHnone 2019-01-18
မြေပဲတောင့် (နီ) မြေပဲ ၇ ပိဿာ 5500 - 8000 ZayHnone 2019-01-18
(နီ)ခ မြေပဲ ၇ ပိဿာ 8500 - 12000 ZayHnone 2019-01-18
မြေပဲတောင့် ပင်ပြန့်စို မြေပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-18
ပင်ပြန့် (ခ) မြေပဲ ၇ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-18
ပင်ပြန့် ဆီဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-18
နှမ်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 5000 - 6400 ZayHnone 2019-01-18
ပဲဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 5000 - 6000 ZayHnone 2019-01-18
နှမ်းဖတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ 980 ZayHnone 2019-01-18
ပဲဖတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ 1100 - 1200 ZayHnone 2019-01-18
နေကြာဖတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-18
မြေပဲတောင့်စို (S1) ရေသွင်း မြေပဲ ၇ ပိသာ ZayHnone 2019-01-18
ပဲနီပြား ပဲ ၁၉ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-18
ပဲစဉ်းငုံုနီ သစ် ပဲ ၁ တင်း 25700 ZayHnone 2019-01-18
ဟော်လန်ပြင် ပဲ ၁ တင်း 23500 ZayHnone 2019-01-18
929 ပဲ ၁ တင်း 23500 ZayHnone 2019-01-18
V2 ပဲ ၁ တင်း 23000 ZayHnone 2019-01-18
V6 ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-18
ပြောင်းဖူးစေ့ CP ပြောင်း ၁ တင်း 7900 ZayHnone 2019-01-18
ပဲတီစိမ်းကြီး ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-18
ပဲလွန်းပြာ ကြက် ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-18
ပဲလွန်းပြာ ကျွန်း ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-18
ပဲဇီးကွက် ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-18
ထန်းလျက်သစ်ခေါက် ထန်းလျက် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-18