Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
ပဲစဉ်းငုံုနီ သစ် ပဲ ၁ တင်း 30500 ZayHnone 2019-08-20
ဟော်လန်ပြင် ပဲ ၁ တင်း 26800 ZayHnone 2019-08-20
929 ပဲ ၁ တင်း 26900 - 26800 ZayHnone 2019-08-20
V2 ပဲ ၁ တင်း 26500 ZayHnone 2019-08-20
V6 ပဲ ၁ တင်း 25500 ZayHnone 2019-08-20
ပြောင်းဖူးစေ့ CP ပြောင်း ၁ တင်း 8000 ZayHnone 2019-08-20
ပဲတီစိမ်းကြီး ပဲ ၁ တင်း 31000 - 30000 ZayHnone 2019-08-20
ပဲလွန်းပြာ ကြက် ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-08-20
ပဲလွန်းပြာ ကျွန်း ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-08-20
ပဲဇီးကွက် ပဲ ၁ တင်း 19200 ZayHnone 2019-08-20
ထန်းလျက်သစ်ခေါက် ထန်းလျက် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-08-20
ထန်းလျျက်လုံးကြီး ထန်းလျက် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-08-20
ထန်းလျက်လုံးသေး ထန်းလျက် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-08-20
မန်ကျျည်းတောင့် မန်ကျည်း ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-08-20
ပဲကြီးဖြူ ပဲ ၁ ပိဿာ 23000-30000 ZayHnone 2019-08-20
ပဲကြီးနက် ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-08-20
ပဲစာဥ ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-08-20
မတ်ပဲ ပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-08-20
ပဲနှောက်စိမ်းသေး (သစ်) ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-08-20
ပဲစဉ်းငုံဟောင်း ပဲ ၁ တင်း 28000 - 29500 ZayHnone 2019-08-20
ပဲယင်း ယော ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-08-20
ပဲယင်း မ.ခ ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-08-20
ပဲနီပြား ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-08-20
ဆန်ပြောင်းဖြူ ပြောင်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-08-20
စားတော်ပဲ ထီးလင်း ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-08-20
စားတော်ပဲ ကျော ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-08-20
နှမ်းညို နှမ်း ၁ တင်း 51000 ZayHnone 2019-08-20
နှမ်းနီ နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-08-20
နှမ်းဝါပြင်သစ် နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-08-20
နှမ်းဝါကြား နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-08-20
နှမ်းဖြူ နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-08-20
နှမ်းဝါ နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-08-20
နှမ်းနက်ယော နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-08-20
နှမ်းဝါယော နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-08-20
နှမ်းနှက်စမုံ နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-08-20
နှမ်းနက် (ဂွ) နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-08-20
ထောဖြူ ယော ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-08-20
ထောဖြူ ကျွန်း ပဲ ၁ တင်း 31000 ZayHnone 2019-08-20
စွန်တာ ကျွန်း ပဲ ၁ တင်း 19500 - 19700 ZayHnone 2019-08-20
စွန်တာ ယော ပဲ ၁ တင်း 19500 - 19700 ZayHnone 2019-08-20
ကြက်သွန်နီ သစ် ဂျွန်ကြီး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 725 - 750 ZayHnone 2019-08-20
ကြက်သွန်နီ သစ် ဂျွန်လတ် ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 675 - 700 ZayHnone 2019-08-20
ကြက်သွန်နီ သစ် ဂျွန်သေး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 550 - 650 ZayHnone 2019-08-20
ကြက်သွန်ဖြူ ဂျွန်ကြီး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 2000 - 2400 ZayHnone 2019-08-20
ကြက်သွန်ဖြူ ဂျွန်လတ် ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 1500 - 1700 ZayHnone 2019-08-20
ကြက်သွန်ဖြူ ဂျွန်သေး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 1200 - 1300 ZayHnone 2019-08-20
အာလူး ကြီး အာလူး ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-08-20
အာလူး လတ် အာလူး ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-08-20
အာလူး သေး အာလူး ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-08-20
ငရုပ် ကျွန်းရှည် ငရုပ် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-08-20