Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
နှမ်းဖြူ နှမ်း တစ်အိတ် ၄၅ ပိဿာ AMIA 2019-05-17
နှမ်းနက် နှမ်း တစ်အိတ် ၄၅ ပိဿာ AMIA 2019-05-17
နှမ်းဝါ နှမ်း တစ်အိတ် ၄၅ ပိဿာ AMIA 2019-05-17
နှမ်းနီ နှမ်း တစ်အိတ် ၄၅ ပိဿာ AMIA 2019-05-17
နှမ်းညို နှမ်း တစ်အိတ် ၁၆၂၀၀၀ မှ ၁၆၅၀၀၀   ၄၅ ပိဿာ AMIA 2019-05-17
ပန်းနှမ်း နှမ်း တစ်အိတ် ၅၉၀၀၀ မှ ၆၀၀၀၀ AMIA 2019-05-17
ပဲပုတ်(ဗမာ) ပဲ တစ်အိတ် 60000 သစ် AMIA 2019-05-17
ပဲပုတ် (ရှမ်း) ပဲ တစ်အိတ် AMIA 2019-05-17
ပဲဆီ ဆီ တစ်ပိဿာ 6000 AMIA 2019-05-17
စားအုန်းဆီ ဆီ တစ်ပိဿာ 1570 AMIA 2019-05-17
စွန်တာပြာ ပဲ တစ်အိတ် 53000 သစ် AMIA 2019-05-17
နံနံစေ့ သီးနှံစေ့ ၈ ပိဿာ ၁၄၀၀၀ မှ ၁၅၀၀၀ AMIA 2019-05-17
စမုန်စပါး သီးနှံစေ့ တစ်ပိဿာ ၂၃၀၀ မှ ၂၄၀၀ AMIA 2019-05-17
ကြက်ဆူ သီးနှံစေ့ ၃၆ ပိဿာ ၆၅၀၀၀ မှ ၆၇၀၀၀ AMIA 2019-05-17
ပဲစင်းငုံနီ ပဲ တစ်တင်း ဟောင်း AMIA 2019-05-17
ပဲစင်းငုံနီ ပဲ တစ်တင်း သစ် AMIA 2019-05-17
ပဲဆီ ဆီ တစ်ပိဿာ 5500 AMIA 2019-05-17
နှမ်းဆီ ဆီ တစ်ပိဿာ 6700 AMIA 2019-05-17
ဆား ဆား ၂၅ အိတ် 15500 ပိသာ ၅၀ AMIA 2019-05-17
ပဲနီပြား ပြောင်း တစ်ပိဿာ ၁၁၀၀ မှ ၁၄၀၀ ဆောင်း AMIA 2019-05-17
စီပီပြောင်း ပြောင်း တစ်ပိဿာ 390 AMIA 2019-05-17
ပဲပိစပ် ပဲ တစ်ပိဿာ သစ် AMIA 2019-05-17
ပဲလွမ်းပြာ ပဲ တစ်ပိဿာ 18500 သစ် AMIA 2019-05-17
ပြောင်းနီ ပြောင်း တစ်တင်း 10000 AMIA 2019-05-17
မြေပဲလုံးဆံနီ မြေပဲ တစ်ပိဿာ ၃၂၅၀ မှ ၃၃၀၀ AMIA 2019-05-17
မြေပဲလုံးဆံဖြူ မြေပဲ တစ်ပိဿာ ၂၈၅၀ မှ ၃၀၀၀ AMIA 2019-05-17
ဆန်ပြောင်းဖြူ ပြောင်း တစ်တင်း 12500 AMIA 2019-05-17
နှမ်းနီ နှမ်း တစ်အိတ် 170000 AMIA 2019-05-17
နှမ်းပြာ နှမ်း တစ်အိတ် ၁၉၀၀၀၀ မှ ၂၀၀၀၀၀ AMIA 2019-05-17
ဝါ ဝါ တစ်ပိဿာ 1350 AMIA 2019-05-17
စီပီပြောင်း ပြောင်း တစ်ပိဿာ AMIA 2019-05-17
ပဲနောက်သေး ပဲ တစ်အိတ် AMIA 2019-05-17
ပဲလွန်း(ဝါ) ပဲ တစ်အိတ် 18000 AMIA 2019-05-17
ကုလားပဲ(929) ပဲ တစ်အိတ် 27800 AMIA 2019-05-17
ကုလားပဲ(HL) ပဲ တစ်အိတ် 28300 AMIA 2019-05-17
ပဲထောပတ် ပဲ တစ်အိတ် AMIA 2019-05-17
ပေါ်ဆန်း(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 890000 AMIA 2019-05-17
ပေါ်ဆန်း(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 41000 AMIA 2019-05-17
ဧည့်မထ(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 570000 AMIA 2019-05-17
ဧည့်မထ(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 22000 AMIA 2019-05-17
ပေါ်ဆန်း(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 876000 AMIA 2019-05-17
ပေါ်ဆန်း(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 41000 AMIA 2019-05-17
ဧည့်မထ(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 570000 AMIA 2019-05-17
ဧည့်မထ(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 22000 AMIA 2019-05-17
ပေါ်ဆန်း(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 876000 AMIA 2019-05-17
ပေါ်ဆန်း(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 40000 AMIA 2019-05-17
ဧည့်မထ(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 515000 AMIA 2019-05-17
ဧည့်မထ(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 21000 AMIA 2019-05-17
ပေါ်ဆန်း(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 884000 AMIA 2019-05-17
ပေါ်ဆန်း(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 40000 AMIA 2019-05-17