Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
နှမ်းဖြူ(ခြုံ) နှမ်း တစ်အိတ် ၁၅၀၀၀၀မှ ၁၆၀၀၀၀ ၄၅ ပိဿာ AMIA 2019-08-21
နှမ်းဖြူ နှမ်း တစ်အိတ် 165000 ၄၅ ပိဿာ AMIA 2019-08-21
နှမ်းနက် နှမ်း တစ်အိတ် ၄၅ ပိဿာ AMIA 2019-08-21
နှမ်းဝါ နှမ်း တစ်အိတ် ၄၅ ပိဿာ AMIA 2019-08-21
နှမ်းနီ နှမ်း တစ်အိတ် ၄၅ ပိဿာ AMIA 2019-08-21
နှမ်းညို နှမ်း တစ်အိတ် ၁၅၂၀၀၀မှ၁၅၅၀၀၀ ၄၅ ပိဿာ AMIA 2019-08-21
ပန်းနှမ်း နှမ်း တစ်အိတ် ၇၀၀၀၀ မှ ၇၁၀၀၀ AMIA 2019-08-21
ပဲပုတ်(ဗမာ) ပဲ တစ်အိတ် ၅၅၀၀၀ မှ ၅၇၀၀၀ သစ် AMIA 2019-08-21
ပဲပုတ် (ရှမ်း) ပဲ တစ်အိတ် ၅၀၀၀၀ မှ ၆၅၀၀၀ AMIA 2019-08-21
ပဲဆီ ဆီ တစ်ပိဿာ ၇၅၀၀ မှ ၈၀၀၀ AMIA 2019-08-21
စားအုန်းဆီ ဆီ တစ်ပိဿာ 1600 AMIA 2019-08-21
စွန်တာပြာ ပဲ တစ်အိတ် 60000 သစ် AMIA 2019-08-21
နံနံစေ့ သီးနှံစေ့ ၈ ပိဿာ ၁၂၀၀၀ မှ ၁၃၀၀၀ AMIA 2019-08-21
စမုန်စပါး သီးနှံစေ့ တစ်ပိဿာ 2400 AMIA 2019-08-21
ကြက်ဆူ သီးနှံစေ့ ၃၆ ပိဿာ ၆၀၀၀၀ မှ ၆၂၀၀၀ AMIA 2019-08-21
ပဲစင်းငုံနီ ပဲ တစ်တင်း ဟောင်း AMIA 2019-08-21
ပဲစင်းငုံနီ ပဲ တစ်တင်း သစ် AMIA 2019-08-21
ပဲဆီ ဆီ တစ်ပိဿာ ၆၅၀၀ မှ ၇၀၀၀ AMIA 2019-08-21
နှမ်းဆီ ဆီ တစ်ပိဿာ 6700 AMIA 2019-08-21
ဆား ဆား ၂၅ အိတ် 15000 ပိသာ ၅၀ AMIA 2019-08-21
ပဲနီပြား ပြောင်း တစ်ပိဿာ ဆောင်း AMIA 2019-08-21
စီပီပြောင်း ပြောင်း တစ်ပိဿာ AMIA 2019-08-21
ပဲပိစပ် ပဲ တစ်ပိဿာ 1060 သစ် AMIA 2019-08-21
ပဲလွမ်းပြာ ပဲ တစ်ပိဿာ သစ် AMIA 2019-08-21
ပြောင်းနီ ပြောင်း တစ်တင်း 10200 AMIA 2019-08-21
မြေပဲလုံးဆံနီ မြေပဲ တစ်ပိဿာ ၄၂၀၀ မှ ၄၂၅၀ AMIA 2019-08-21
မြေပဲလုံးဆံဖြူ မြေပဲ တစ်ပိဿာ ၄၀၅၀ မှ ၄၁၀၀ AMIA 2019-08-21
ဆန်ပြောင်းဖြူ ပြောင်း တစ်တင်း 11200 AMIA 2019-08-21
နှမ်းနီ နှမ်း တစ်အိတ် AMIA 2019-08-21
နှမ်းပြာ နှမ်း တစ်အိတ် AMIA 2019-08-21
ဝါ ဝါ တစ်ပိဿာ 1450 AMIA 2019-08-21
စီပီပြောင်း ပြောင်း တစ်ပိဿာ ၃၅၀ မှ ၄၀၀ AMIA 2019-08-21
ပဲနောက်သေး ပဲ တစ်အိတ် 32000 AMIA 2019-08-21
ပဲလွန်း(ဝါ) ပဲ တစ်အိတ် 22000 AMIA 2019-08-21
ကုလားပဲ(929) ပဲ တစ်အိတ် 27000 AMIA 2019-08-21
ကုလားပဲ(HL) ပဲ တစ်အိတ် 26700 AMIA 2019-08-21
ပဲထောပတ် ပဲ တစ်အိတ် 33000 AMIA 2019-08-21
ပေါ်ဆန်း(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 967000 AMIA 2019-08-21
ပေါ်ဆန်း(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 41000 AMIA 2019-08-21
ဧည့်မထ(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 588000 AMIA 2019-08-21
ဧည့်မထ(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 245000 AMIA 2019-08-21
ပေါ်ဆန်း(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 963000 AMIA 2019-08-21
ပေါ်ဆန်း(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 44000 AMIA 2019-08-21
ဧည့်မထ(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 634000 AMIA 2019-08-21
ဧည့်မထ(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 24000 AMIA 2019-08-21
ပေါ်ဆန်း(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 902000 AMIA 2019-08-21
ပေါ်ဆန်း(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 42000 AMIA 2019-08-21
ဧည့်မထ(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 570000 AMIA 2019-08-21
ဧည့်မထ(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 23000 AMIA 2019-08-21
ပေါ်ဆန်း(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 920000 AMIA 2019-08-21