Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
ရာဘာ (RSS 3) ရာဘာ ၁ ပေါင် နေမျိုး ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-06-14
ရာဘာ (နေလှန်း) ရာဘာ ၁ ပေါင် 850 ဒေါ်ကြည် ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-06-14
ရာဘာ (RSS 3) ရာဘာ ၁ ပေါင် 900 ဒေါ်ကြည် ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-06-14
ရာဘာ (နေလှန်း) ရာဘာ ၁ ပေါင် 920 မမိုးဇံ ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-06-14
ရာဘာ (RSS 3) ရာဘာ ၁ ပေါင် 920 မမိုးဇံ ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-06-14
ရာဘာ (RSS 3) ရာဘာ ၁ ပေါင် 900 ဒေါ်နု ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-06-14
ရာဘာ (နေလှန်း) ရာဘာ ၁ ပေါင် 850 ဒေါ်နု ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-06-14
ရာဘာ (RSS 3) ရာဘာ ၁ ပေါင် မေထား ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-06-14
ရာဘာ (နေလှန်း) ရာဘာ ၁ ပေါင် မေထား ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-06-14
ရာဘာ (နေလှန်း) ရာဘာ ၁ ပေါင် 910 Fu Xing Brothers ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-06-14
ရာဘာ (RSS 3) ရာဘာ ၁ ပေါင် 910 Fu Xing Brothers ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-06-14
ရာဘာ(အဖွင့်ဈေး/ယမ်း) ရာဘာ ၁ကီလိုဂရမ် 204.6 ဂျပန်(TOCOM) 2019-06-14
ရာဘာ(ပိတ်ဈေး/ယမ်း) ရာဘာ ၁ကီလိုဂရမ် 204.9 ဂျပန်(TOCOM) 2019-06-14
ရာဘာ(အဖွင့်ဈေး/ဝမ်) ရာဘာ ၁မက်ထရစ်တန် 12120 တရုတ်(SHFE) 2019-06-14
ရာဘာ(ပိတ်ဈေး/ဝမ်) ရာဘာ ၁မက်ထရစ်တန် 12235 တရုတ်(SHFE) 2019-06-14
စက်ရုံခြောက် (အကောင်းဆုံး Green Tea) လက်ဖက် ၁ ပိဿာ 9000 - 12000 မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်း 2019-06-14
စက်ရုံခြောက် (ရိုးရိုး Green Tea) လက်ဖက် ၁ ပိဿာ 6000 - 8000 မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်း 2019-06-14
စက်ရုံခြောက် (အညံ့ Green Tea) လက်ဖက် ၁ ပိဿာ 3000 - 4500 မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်း 2019-06-14
နေလှမ်းခြောက် (အကောင်းဆုံး) လက်ဖက် ၁ ပိဿာ 6000 - 8000 မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်း 2019-06-14
နေလှမ်းခြောက် (အလတ်စား) လက်ဖက် ၁ ပိဿာ 3000 - 4500 မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်း 2019-06-14
နေလှမ်းခြောက် (အညံ့စား) လက်ဖက် ၁ ပိဿာ 2500 - 3000 မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်း 2019-06-14
လက်ဖက်ရွက်စိမ်း လက်ဖက် ၁ ပိဿာ 700 - 1300 မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်း 2019-06-14
စက်ရုံခြောက် (အကောင်းဆုံး Green Tea) လက်ဖက် ၁ ပိဿာ 13000 - 16000 မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်း 2019-06-14
စက်ရုံခြောက် (ရိုးရိုး Green Tea) လက်ဖက် ၁ ပိဿာ 8500 - 12000 မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်း 2019-06-14
စက်ရုံခြောက် (အညံ့ Green Tea) လက်ဖက် ၁ ပိဿာ 6000 - 8000 မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်း 2019-06-14
နေလှမ်းခြောက် (အကောင်းဆုံး) လက်ဖက် ၁ ပိဿာ 6000 - 8000 မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်း 2019-06-14
နေလှမ်းခြောက် (အလတ်စား) လက်ဖက် ၁ ပိဿာ 3000 - 4500 မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်း 2019-06-14
နေလှမ်းခြောက် (အညံ့စား) လက်ဖက် ၁ ပိဿာ 2500 - 3000 မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်း 2019-06-14
လက်ဖက်ရွက်စိမ်း လက်ဖက် ၁ ပိဿာ 700 - 1300 မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်း 2019-06-14
စက်ရုံခြောက် (အကောင်းဆုံး Green Tea) လက်ဖက် ၁ ပိဿာ 12000 မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်း 2019-06-14
စက်ရုံခြောက် (ရိုးရိုး Green Tea) လက်ဖက် ၁ ပိဿာ 10000 မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်း 2019-06-14
စက်ရုံခြောက် (အညံ့ Green Tea) လက်ဖက် ၁ ပိဿာ 9000 မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်း 2019-06-14
နေလှမ်းခြောက် (အကောင်းဆုံး) လက်ဖက် ၁ ပိဿာ 6000 မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်း 2019-06-14
နေလှမ်းခြောက် (အလတ်စား) လက်ဖက် ၁ ပိဿာ 5000 မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်း 2019-06-14
နေလှမ်းခြောက် (အညံ့စား) လက်ဖက် ၁ ပိဿာ 4000 မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်း 2019-06-14
လက်ဖက်ရွက်စိမ်း လက်ဖက် ၁ ပိဿာ 800 - 1200 မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်း 2019-06-14
လက်ဖက်စို လက်ဖက် ၁ ပိဿာ 1200 - 2800 မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်း 2019-06-14
လက်ဖက်ရွက်စိမ်း (Grade 1) လက်ဖက် ၁ ပိဿာ 1400 မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်း 2019-06-14
လက်ဖက်ရွက်စိမ်း (Grade 2) လက်ဖက် ၁ ပိဿာ 1300 မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်း 2019-06-14
လက်ဖက်ရွက်စိမ်း (Grade 3) လက်ဖက် ၁ ပိဿာ 1200 မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်း 2019-06-14
လက်ဖက်ရွက်စိမ်း (Grade 4) လက်ဖက် ၁ ပိဿာ 1100 မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်း 2019-06-14
လက်ဖက်စို (Grade 1) လက်ဖက် ၁ ပိဿာ 3300 မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်း 2019-06-14
လက်ဖက်စို (Grade 2) လက်ဖက် ၁ ပိဿာ 3000 မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်း 2019-06-14
လက်ဖက်စို (Grade 3) လက်ဖက် ၁ ပိဿာ 2950 မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်း 2019-06-14
လက်ဖက်စို (Grade 4) လက်ဖက် ၁ ပိဿာ 2600 မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်း 2019-06-14