Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
ထန်းလျျက်လုံးကြီး ထန်းလျက် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-22
ထန်းလျက်လုံးသေး ထန်းလျက် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-22
မန်ကျျည်းတောင့် မန်ကျည်း ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-22
ပဲကြီးဖြူ ပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-22
ပဲကြီးနက် ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
ပဲစာဥ ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
မတ်ပဲ ပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-22
ပဲနှောက်စိမ်းသေး (သစ်) ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
ပဲစဉ်းငုံဟောင်း ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
ပဲယင်း ယော ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
ပဲယင်း မ.ခ ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
ပဲနီပြား ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
ဆန်ပြောင်းဖြူ ပြောင်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
စားတော်ပဲ ထီးလင်း ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
စားတော်ပဲ ကျော ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
နှမ်းညို နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
နှမ်းနီ နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
နှမ်းဝါပြင်သစ် နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
နှမ်းဝါကြား နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
နှမ်းဖြူ နှမ်း ၁ တင်း 55500 - 56000 ZayHnone 2019-01-22
နှမ်းဝါ နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
နှမ်းနက်ယော နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
နှမ်းဝါယော နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
နှမ်းနှက်စမုံ နှမ်း ၁ တင်း 60000 - 77000 ZayHnone 2019-01-22
နှမ်းနက် (ဂွ) နှမ်း ၁ တင်း 57000 ZayHnone 2019-01-22
ထောဖြူ ယော ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
ထောဖြူ ကျွန်း ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
စွန်တာ ကျွန်း ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
စွန်တာ ယော ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
ကြက်သွန်နီ သစ် ဂျွန်ကြီး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 525 - 550 ZayHnone 2019-01-22
ကြက်သွန်နီ သစ် ဂျွန်လတ် ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 450 - 500 ZayHnone 2019-01-22
ကြက်သွန်နီ သစ် ဂျွန်သေး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 100 - 200 ZayHnone 2019-01-22
ကြက်သွန်ဖြူ ဂျွန်ကြီး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 750 - 800 ZayHnone 2019-01-22
ကြက်သွန်ဖြူ ဂျွန်လတ် ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 500 - 700 ZayHnone 2019-01-22
ကြက်သွန်ဖြူ ဂျွန်သေး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 200 - 300 ZayHnone 2019-01-22
အာလူး ကြီး အာလူး ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-22
အာလူး လတ် အာလူး ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-22
အာလူး သေး အာလူး ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-22
ငရုပ် ကျွန်းရှည် ငရုပ် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-22
ငရုတ် ကျွန်းပွ ငရုပ် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-22
ဆား ပိူာ(၅၀) ဆား ၅၀ ပိဿာ 17500 ZayHnone 2019-01-22
ဆား ပိူာ(၂၅) ဆား ၂၅ ပိဿာ 8800 - 9000 ZayHnone 2019-01-22
နှမ်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 6700 ZayHnone 2019-01-22
ပဲဆီသန့် ဆီ ၁ ပိဿာ 5500 ZayHnone 2019-01-22
စားအုန်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-22
ယောစမှုံ စမှုံ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-22
စားတော်ပဲ ပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-22
ကြက်ဆူ သီးနှံစေ့ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-22
ပဲတီစမ်း(သေး) ပဲ ၁တင်း 29500 ZayHnone 2019-01-22
ဂျုံ (ငါးဇွန်) ဂျုံ ၃ တင်း 59000-60000 ZayHnone 2019-01-22