Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
ထန်းလျျက်လုံးကြီး ထန်းလျက် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
ထန်းလျက်လုံးသေး ထန်းလျက် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
မန်ကျျည်းတောင့် မန်ကျည်း ၁ ပိဿာ 865 ZayHnone 2019-03-18
ပဲကြီးဖြူ ပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
ပဲကြီးနက် ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
ပဲစာဥ ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
မတ်ပဲ ပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
ပဲနှောက်စိမ်းသေး (သစ်) ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
ပဲစဉ်းငုံဟောင်း ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
ပဲယင်း ယော ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
ပဲယင်း မ.ခ ပဲ ၁ တင်း 23000 ZayHnone 2019-03-18
ပဲနီပြား ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
ဆန်ပြောင်းဖြူ ပြောင်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
စားတော်ပဲ ထီးလင်း ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
စားတော်ပဲ ကျော ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
နှမ်းညို နှမ်း ၁ တင်း 55000 ZayHnone 2019-03-18
နှမ်းနီ နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
နှမ်းဝါပြင်သစ် နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
နှမ်းဝါကြား နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
နှမ်းဖြူ နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
နှမ်းဝါ နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
နှမ်းနက်ယော နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
နှမ်းဝါယော နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
နှမ်းနှက်စမုံ နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
နှမ်းနက် (ဂွ) နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
ထောဖြူ ယော ပဲ ၁ တင်း 38000 ZayHnone 2019-03-18
ထောဖြူ ကျွန်း ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
စွန်တာ ကျွန်း ပဲ ၁ တင်း 19400 ZayHnone 2019-03-18
စွန်တာ ယော ပဲ ၁ တင်း 20200 ZayHnone 2019-03-18
ကြက်သွန်နီ သစ် ဂျွန်ကြီး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 500 - 535 ZayHnone 2019-03-18
ကြက်သွန်နီ သစ် ဂျွန်လတ် ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 400 - 450 ZayHnone 2019-03-18
ကြက်သွန်နီ သစ် ဂျွန်သေး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 100 - 200 ZayHnone 2019-03-18
ကြက်သွန်ဖြူ ဂျွန်ကြီး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 950 - 1000 ZayHnone 2019-03-18
ကြက်သွန်ဖြူ ဂျွန်လတ် ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 650 - 750 ZayHnone 2019-03-18
ကြက်သွန်ဖြူ ဂျွန်သေး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 350 - 400 ZayHnone 2019-03-18
အာလူး ကြီး အာလူး ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
အာလူး လတ် အာလူး ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
အာလူး သေး အာလူး ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
ငရုပ် ကျွန်းရှည် ငရုပ် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
ငရုတ် ကျွန်းပွ ငရုပ် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
ဆား ပိူာ(၅၀) ဆား ၅၀ ပိဿာ 17000 ZayHnone 2019-03-18
ဆား ပိူာ(၂၅) ဆား ၂၅ ပိဿာ 8800 ZayHnone 2019-03-18
နှမ်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 6700 ZayHnone 2019-03-18
ပဲဆီသန့် ဆီ ၁ ပိဿာ 5500 ZayHnone 2019-03-18
စားအုန်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
ယောစမှုံ စမှုံ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
စားတော်ပဲ ပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
ကြက်ဆူ သီးနှံစေ့ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
ပဲတီစမ်း(သေး) ပဲ ၁တင်း ZayHnone 2019-03-18
ဂျုံ (ငါးဇွန်) ဂျုံ ၃ တင်း 55000 - 56000 ZayHnone 2019-03-18