Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
ဆီနေကြာ သီးနှံစေ့ ၁ ပိဿာ 52000 ZayHnone 2019-10-18
မုန့်ညှင်းစေ့ သီးနှံစေ့ ၁ ပိဿာ 1050 - 1300 ZayHnone 2019-10-18
S1 ဆီဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 2600 - 2800 ZayHnone 2019-10-18
အနီဆီဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-10-18
နံနံစေ့ သီးနှံစေ့ ၁ ပိဿာ 12000 - 12500 ZayHnone 2019-10-18
စမုန်နက် သီးနှံစေ့ ၁ ပိဿာ 3200 ZayHnone 2019-10-18
စမုန်စပါး သီးနှံစေ့ ၁ ပိဿာ 2300 - 2400 ZayHnone 2019-10-18
ပဲဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 6500 - 7000 ZayHnone 2019-10-18
ပဲဖတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ 1250 - 1400 ZayHnone 2019-10-18
နှမ်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 7000 ZayHnone 2019-10-18
နှမ်းဖက် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ 1120 - 1150 ZayHnone 2019-10-18
မုန့်ညှင်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 4000 - 4500 ZayHnone 2019-10-18
မုန့်ညှင်းဖတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ 730 ZayHnone 2019-10-18
နေကြာဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 5600 ZayHnone 2019-10-18
နေကြာဖတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ 630 - 700 ZayHnone 2019-10-18
ပဲပုတ်ဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 1900 - 2000 ZayHnone 2019-10-18
ပဲပုတ်ဖတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ 1140 - 1150 ZayHnone 2019-10-18
စားအုန်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 1610 ZayHnone 2019-10-18
ကုခြမ်း (V2) ပဲ ၁ ပိဿာ 1725 ZayHnone 2019-10-18
ကုခြမ်း (ထိုင်ဝမ်) ပဲ ၁ ပိဿာ 1900 ZayHnone 2019-10-18
ကုခြမ်း (၉၂၉) ပဲ ၁ ပိဿာ 1825 ZayHnone 2019-10-18
ရာဇာခြမ်း ပဲ ၁ ပိဿာ 3750 ZayHnone 2019-10-18
မတ်ခြမ်း / လုံးချွတ် ပဲ ၁ ပိဿာ 1550 - 1900 ZayHnone 2019-10-18
ပဲတီခြမ်း ပဲ ၁ ပိဿာ 2100 - 2400 ZayHnone 2019-10-18
ပဲစင်းငုံခြမ်း/လုံး ပဲ ၁ ပိဿာ 2000 - 2350 ZayHnone 2019-10-18
ပဲစဉ်းငုံ ပဲ ၁ တင်း 26500 ZayHnone 2019-10-18
မတ်ပဲ ပဲ ၁ တင်း 27500 ZayHnone 2019-10-18
ဟော်လန် ပဲ ၁ တင်း 27700 ZayHnone 2019-10-18
မြကြေး ပဲ ၁ တင်း 28000 ZayHnone 2019-10-18
နှမ်းစမှုံနက် နှမ်း ၃ တင်း 241000 - 248000 ZayHnone 2019-10-18
နှမ်းပြာသန့် နှမ်း ၃ တင်း 230000 ZayHnone 2019-10-18
နှမ်းနီ နှမ်း ၃ တင်း 140000 ZayHnone 2019-10-18
နှမ်းဖြူ နှမ်း ၃ တင်း 145000 ZayHnone 2019-10-18
ပဲကြီး ပဲ ၁ တင်း 33000 ZayHnone 2019-10-18
ပဲကြီးလတ်ချော ပဲ ၁ တင်း 32000 ZayHnone 2019-10-18
လုံးဆံဖြူ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 2900 - 2950 ZayHnone 2019-10-18
လုံးဆံနီ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3200 - 3250 ZayHnone 2019-10-18
ပဲဒီစိမ်း ပဲ ၁ တင်း 35000 ZayHnone 2019-10-18
ပဲစဉ်းငုံနီဟောင်း ပဲ ၁တင်း 23500 ZayHnone 2019-10-18
ပဲဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 5400 ZayHnone 2019-10-18
နှမ်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 6100 ZayHnone 2019-10-18
စားအုံးဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 1660-1640 ZayHnone 2019-10-18
မြေပဲလုံးဆံနီ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3000 ZayHnone 2019-10-18
မြေပဲလုံးဆံဖြူ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 2950-2850 ZayHnone 2019-10-18
မြေပဲဆီဆံဖြူ ဆီ ၁ ပိဿာ 2525 ZayHnone 2019-10-18
နှမ်းနက် နှမ်း ၁ ပိဿာ 76000-70000 ZayHnone 2019-10-18
နှမ်းနီ နှမ်း ၁ တင်း 45000 ZayHnone 2019-10-18
နှမ်းဝါ နှမ်း ၁ ပိဿာ 47500 ZayHnone 2019-10-18
နှမ်းညို နှမ်း ၁ တင်း 45000 ZayHnone 2019-10-18
နှမ်းဖြူ နှမ်း ၁ တင်း 49000-46000 ZayHnone 2019-10-18