အထွက်ကောင်း စပါးမျိုးများ၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

အခမဲ့ ရယူပါ (463.24 KB)

အထွက်ကောင်း စပါးမျိုးများ၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

အစိမ်းရောင်လမ်း၏ စာအုပ်စင် ကဏ္ဍမှာ အထွက်ကောင်း စပါးမျိုးများ၏  အရည်အချင်း လက္ခဏာများအား တောင်သူ လယ်သမားများ ပိုမို သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါသည်။

ကိုးကား- စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန

မှတ်ချက်။ ။ စာအုပ် အရွယ်အစားမှာ ၄၆၃ ကီလိုဘိုက် ဖြစ်ပါတယ်။ (၁ မက်ဂါဘိုက်တောင် မရှိပါ)