ဓာတ်မြေသြဇာနှင့် အာဟာရ စီမံခန့်ခွဲမှု (စပါး)

အခမဲ့ ရယူပါ (372.45 KB)

ဓာတ်မြေသြဇာနှင့် အာဟာရ စီမံခန့်ခွဲမှု (စပါး)

ဓာတ်မြေသြဇာနှင့် အာဟာရ စီမံခန့်ခွဲမှု (စပါး) စာစောင်အား myanmar.humanitarianinfo.org မှ ကူးယူ ဖော်ပြထားပါသည်။ မြေသြဇာများ နှင့် ၎င်းတို့အား ထိရောက်စွာ စီမံအသုံးပြုပုံကို ဖော်ပြထားသည့်အတွက် စိုက်ပျိုးသူများအတွက် အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ myanmar.humanitarianinfo.org ကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

ကြိုးစားလျက်

အစိမ်းရောင်လမ်း အဖွဲ့