ပိန္နဲ စိုက်ပျိုးနည်း

အခမဲ့ ရယူပါ (342.51 KB)

ပိန္နဲ စိုက်ပျိုးနည်း

ပိန္နဲ စိုက်ပျိုးနည်း စာစောင်အား myanmar.humanitarianinfo.org မှ ကူးယူ ဖော်ပြထားပါသည်။ စစိုက်သည့်အချိန်မှ ရိတ်သိမ်းချိန်ထိ လိုအပ်သော လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်ကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာ ရေးသားထားသည့်အတွက် စိုက်ပျိုးသူများအတွက် အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ myanmar.humanitarianinfo.org ကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ကြိုးစားလျက်အစိမ်းရောင်လမ်း အဖွဲ့