ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်မည်ဆိုလျှင်

26/10/2021 13:00 PM တွင် အစိမ်းရောင်လမ်း အစိမ်းရောင်လမ်း မှ ရေးသား

၁။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ရန်အတွက် မြေငှားရမ်းခြင်းကို နှစ်(၃၀)မြေငှားစာချုပ်စနစ်ဖြခွင့်ပြုသည်။ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးမြင့်လိုပါက စာချုပ်သက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီ (၁)နှစ် ကြိုတင်၍ သစ်တောဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ကြိမ်လျှင် (၁၀)နှစ်ဖြင့် သက်တမ်း(၂)ကြိမ် တိုးမြှင့်နိုင်သည်။

၂။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသည့် မြေနေရာတွင် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ အတည်ပြုထားသည့် စီမံချက်အတိုင်း ဧရိယာအားလုံး အပြည့်အဝ စိုက်ပျိုးရမည်။ ၁ ဧကလျှင် ကျွန်းပင် ၅၀၀ ပင်ထက်မနည်း စိုက်ပျိုးရမည်။

၃။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသည့်မြေပေါ်တွင် သစ်တောစိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်း၏ မူလရည်ရွယ်ချက်ကို မထိခိုက်စေဘဲ အခြားလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါက တည်ဆဲဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ သစ်တောဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူရမည်။

၄။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသည့် မြေပေါ်တွင် လုပ်ကိုင်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို ကြိုတင်ရေးဆွဲပြီး သစ်တောဦးစီးဌာနက အတည်ပြုထားသည့် စီမံချက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ကာလများနှင့်အညီ ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်။ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိပါက လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းခံရမည့်အပြင် သစ်တောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသော လျော်ကြေးငွေကို ပေးဆောင်ရမည်။ 

၅။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် ငှားရမ်းထားသောမြေအား ဆက်လက် စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်လိုခြင်းမရှိပါက သစ်တောဦးစီးဌာနသို့ ပြန်လည်အပ်နှံရမည့်အပြင် သစ်တော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသော လျော်ကြေးငွေကို (၁) လ အတွင်း ပေးဆောင်ရမည်။

၆။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသည့် မြေဧရိယာအတွင်း ပေါက်ရောက်နေသည့် ရင်စို့လုံးပတ် ၂' နှင့်အထက်သစ်ပင်များကို သစ်တောစိုက်ခင်း တည်ထောင်ရန်အတွက် ခုတ်လှဲရှင်းလင်းမည်ဆိုပါက သစ်တောဦးစီးဌာနသို့တင်ပြရမည်။

၇။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသည့်ဧရိယာအတွင်း မြေပေါ် မြေအောက်သယံဇာတပစ္စည်းများကို ရှာဖွေခြင်း၊ တူးဖော်ခြင်း၊ ထုတ်ယူခြင်းမပြုရ။

၈။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသည့် သက်တမ်းအတွင်း အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းမရှိပါက ၎င်း၏ တရားဝင်အမွေဆက်ခံခွင့်ရရှိသူနှင့် ဥပဒေနှင့်အညီ လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ (ဥပဒေနှင့်အညီ လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ Board of Directors- ဒါရိုက်တာများအဖွဲ့၏ ဆုံးခြတ်ချက်ဖြင့် တရားဝင် ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိသူ) ထံသို့ လုပ်ကိုင်ခွင့် လွှဲပြောင်းခြင်းအား ခိုင်လုံသောအထောက်အထားများတင်ပြ၍ သစ်တောဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူရမည်။

၉။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ အတည်ပြုထားသည့် စီမံချက်အရ စတင်စိုက်ပျိုးမည့်ဧကအတွက် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းအာမခံကြေးငွေကို လုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်မည့်နေ့ရက်မတိုင်မီ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုလုပ်ငန်းအာမခံကြေးငွေကို စိုက်ပျိုးပြီး ရှင်သန်မှုရာခိုင်နှုန်း (၇၀%) ကျော်လွန်မှသာ ပြန်လည်ထုတ်ယူခွင့်ရှိမည်။ ခွင့်ပြုနှစ်အတွင်း မစိုက်ပျိုးသည့်ဧကအတွက် လုပ်ငန်းအာမခံကြေးငွေကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမည်။

၁၀။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် ခွင့်ပြုထားသည့်မြေကို ထပ်ဆင့် ငှားရမ်းခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း(သို့)တစ်ခြားနည်းလမ်းဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း မပြုရ။

၁၁။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသည့် မြေပေါ်တွင် စိုက်ပျိုးထားသာ ကျွန်းပင်များနှင့် ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်းတည်ထောင်ခွင့်ကို လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ပေးကမ်းခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်လိုပါက သစ်တောဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူရမည်။ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက တည်ဆဲဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၂။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် ခွင့်ပြုဧရိယာအတွင်း တည်ထောင်ပြီး စိုက်ခင်းများအား ပြုစုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်အတွက် ပျိုးဥယျာဉ်နှင့် ယာယီနေအိမ်/တဲများမှအပ အခြားအဆောက်အအုံများကို သစ်တောဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ စိုက်ခင်းအတွင်းဆောက်လုပ်ခြင်းမပြုရ။

၁၃။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် စိုက်ခင်းတည်ထောင်ရာတွင် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားသည့် စိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်းနှင့် ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ နည်းစနစ်များနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၄။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် စိုက်ခင်းမှတ်တမ်းစာအုပ်ထားရှိ၍ ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို အသေးစိတ်မှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်ထားရှိရမည်။ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ အခါအားလျော်စွာ လာရောက်ကြည့်ရှု့စစ်ဆေး၍ အကြံပြုချက်များ၊ မှတ်ချက်များရေးသားပါက ယင်းအကြံပြုချက်များ၊ မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၅။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်နေ့မှစ၍ ဘဏ္ဍာနှစ်တစ်နှစ်အတွက် မြေငှားရမ်းခကို (၁)ဧကလျှေင် သစ်တောဦးစီးဌာနမှသတ်မှတ်ထားသာနှုန်းဖြင့် နှစ်စဉ်ပေးသွင်းရမည်။ ဒုတိယနှစ်မှစ၍ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး ဘဏ္ဍာနှစ်ကျော်လွန်ပါက တစ်ရက်လျှင် ဒဏ်ကြေးငွေ ၅၀၀ဝိ/-ကျပ်ပေးဆောင်ရမည်။ ရက်(၃၀)အတွင်း ပေးသွင်းခြင်းမရှိပါက စာချုပ်ရပ်စဲပြီး တရားစွဲဆိုခြင်းခံရမည်။

၁၆။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် စိုက်ခင်းမှထွက်ရှိသည့် သစ်နှင့်သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများကို သစ်တောဦးစီးဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ခုတ်လဲထုတ်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်စည်းကြပ်သည့် အခွန်ငွေကို ပေးသွင်းရမည်။

၁၇။ သတ်မှတ်စည်းကြပ်သည့် အခွန်ငွေပေးဆောင်ပြီးဖြစ်သော ကျွန်းမျော၊ ကျွန်းတိုင်၊ ကျွန်းသစ်များကို နိုင်ငံတော်ကချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒများ၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ သစ်တောဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပသို့ရောင်းချနိုင်သည်။

၁၈။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် စိုက်ခင်းမှ နောက်ဆုံး တောထွက်အဖြစ် ထုတ်လုပ်ထွက်ရှိသည့် ကျွန်းသစ်များကို ပြည်တွင်း/ပြည်ပသို့ရောင်းချသည့်အခါ စုစုပေါင်းရရှိသည့်တန်ဖိုး၏ ၁၀% ထက်မပိုသော ဂေဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုးတစ်ရပ်အား သစ်တောဦးစီးဌာနသို့ပေးအပ်ရမည်။

၁၉။ ချုပ်ဆိုခဲ့သော စာချုပ်သည် သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူ ဦး/ဒေါ် ----------၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊ -------------တို့နှင့်သာ (--------ကုမ္ပဏီနှင့်သာ) သက်ဆိုင်စေရမည်။

၂၀။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် စာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်တစ်စုံတစ်ရာကို ချိုးဖောက်ပါက စာချုပ်ရပ်စဲပြီး လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသည့် မြေနှင့် မြေပါ်ရှိ အပင်နှင့်ပစ္စည်းများကို သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမည့်အပြင် သစ်တောဥပဒေအပါအဝင် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီအရေးယူခြင်းခံရမည်။

၂၁။ သစ်တောဦးစီးဌာနသည် စာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်များကို သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အခါအားလျော်စွာ ပြန်လည်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ စသည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

Credit: iMyanmarHouse.com


S&Z International Co., Ltd ကြော်ငြာ
မြေကောင်း အမြစ်သန် ပင်သီးပွင့်ဝေ "ဟူးမစ်ကေ" See More စိုက်ပျိုးမြေတွေက တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် အဆီအနှစ်တွေခမ်း‌ ခြောက်လာနေလို့ စိတ်ညစ်နေကြပြီလား.. ? မြေဩဇာတွေ ပေါပေါမသုံးနိုင်တော့ အထွက်တွေ မတက်လို့ ခက်နေပြီလား.. ? အဲ့ဒါတွေအားလုံးကို "ဟူးမစ် ကေ" ကို သုံးပေးလိုက်ရုံနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ .. "ဟူးမစ်-ကေ"မှာ "ဟူးမစ်အက်စစ်- ၇၀ % ၊ ဖူးဗစ်အက်စစ် -၆-၁၅ % နဲ့ ပိုတက်ဆီယမ် -၁၀-၁၅%" ပါဝင်ပါတယ်..။ အဲ့ဒါတွေက ဘာတွေကောင်းစေတာလဲဆိုတော့… အဲ့ဒီဓာတ်တွေက နှစ်စဉ်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ မြေဆီမြေနှစ်တွေကို ပြန်လည်အားဖြည့်ပေးပြီး မြေဩဇာကို ရေရှည် အကျိုးပြု ထက်သန်စေတာပါပဲ.. မြေကိုဘယ်လိုအားဖြည့်ပေးတာလဲဆိုတော့ "ဟူးမစ်-ကေ" ကို ထည့်ပေးလိုက်တာနဲ့.. မြေသားဖွဲ့စည်းမှုကို ထိန်းညှိကောင်းမွန်စေတာ၊ မြေစေးတာ ဖွယ်တာတွေကို ထိန်းညှိပေးတာ၊ မြေဆီလွှာ အတွင်းက အကျိုးပြုအဏုဇီဝပိုးတွေကို ပွားများရှင်သန်စေတာ၊ မြေဆီလွှာအတွင်း အာဟာရဓာတ်တွေရဲ့ ဖလှယ်နိုင်မှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေတာ မြေချဉ်ငံဓါတ်ကိုလဲထိန်းညှိမျှတစေတာ နဲ့မြေဆီလွှာအတွင်း လေဝင်လေထွက် မျှတစေပြီး အစိုဓာတ်ထိန်းသိမ်းမှုကို မျှတစေတာ စတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီး ရစေတာမို့ပါပဲ... သူ့ချည်းသာလော.. ဆိုရင်တော့ ပိုသေးသဗျ .. သီးနှံပင်တွေကို အမြစ်အားကောင်းစေပြီး အပင်သန်မာကြီးထွားစေ အထွက်နှုန်းတိုးစေတာလေးပါ အဆစ်ပါသေးဆိုတော့.. ကဲ..တောင်သူဦးကြီးတို့ရဲ့ ပျက်စီးနေတဲ့မြေဆီလွှာတွေကို "ဟူးမစ်-ကေ" နဲ့ အထူးဖြစ်နေအောင် ပြုပြင်လိုက်ကြ ပါစို့ဗျာ.. "ဟူးမစ်-ကေ" ကို သူ့ချည်းသက်သက်မသုံးဘဲ ပုလဲ၊ တီစူပါ၊ ပိုတက်အပြင် တခြား ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာတွေနဲ့ လူးနယ်ကြဲပက်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်း ဓါမြေဩဇာများအားလေလွင့်ဆုံးရှုံးမှုမှ ကာကွယ်ပေးပြီး ပိုမိုထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ အကျိုးအာနိသင်ကို ရရှိစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ..။ ဪ တစ်ခုကျန်သေးသဗျ ရေပျော်စွမ်းအား ၉၉.၉ % ရှိပြီး ရွက်ဖျန်းအားဆေး များဖြင့်လည်းရာစပ်ပက်ဖျန်း ပင်သီးပွင့် ဝေ စေဖို့ အသုံးပြုနိုင် ပါတယ် ခင်ဗျာ။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဆက်သွယ်ရန်- S & Z International Co.,ltd အမှတ်(၁၆)၊ပျဥ်းကတိုးလမ်း၊(၃၄) ရပ်ကွက်၊ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း၊ရန်ကုန် Ph No-09797944994
Read more S&Z facebook စာမျက်နှာသို့သွားရန်

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးရန်