ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်မည်ဆိုလျှင်

26/10/2021 13:00 PM တွင် အစိမ်းရောင်လမ်း အစိမ်းရောင်လမ်း မှ ရေးသား

၁။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ရန်အတွက် မြေငှားရမ်းခြင်းကို နှစ်(၃၀)မြေငှားစာချုပ်စနစ်ဖြခွင့်ပြုသည်။ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးမြင့်လိုပါက စာချုပ်သက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီ (၁)နှစ် ကြိုတင်၍ သစ်တောဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ကြိမ်လျှင် (၁၀)နှစ်ဖြင့် သက်တမ်း(၂)ကြိမ် တိုးမြှင့်နိုင်သည်။

၂။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသည့် မြေနေရာတွင် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ အတည်ပြုထားသည့် စီမံချက်အတိုင်း ဧရိယာအားလုံး အပြည့်အဝ စိုက်ပျိုးရမည်။ ၁ ဧကလျှင် ကျွန်းပင် ၅၀၀ ပင်ထက်မနည်း စိုက်ပျိုးရမည်။

၃။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသည့်မြေပေါ်တွင် သစ်တောစိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်း၏ မူလရည်ရွယ်ချက်ကို မထိခိုက်စေဘဲ အခြားလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါက တည်ဆဲဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ သစ်တောဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူရမည်။

၄။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသည့် မြေပေါ်တွင် လုပ်ကိုင်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို ကြိုတင်ရေးဆွဲပြီး သစ်တောဦးစီးဌာနက အတည်ပြုထားသည့် စီမံချက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ကာလများနှင့်အညီ ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်။ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိပါက လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းခံရမည့်အပြင် သစ်တောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသော လျော်ကြေးငွေကို ပေးဆောင်ရမည်။ 

၅။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် ငှားရမ်းထားသောမြေအား ဆက်လက် စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်လိုခြင်းမရှိပါက သစ်တောဦးစီးဌာနသို့ ပြန်လည်အပ်နှံရမည့်အပြင် သစ်တော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသော လျော်ကြေးငွေကို (၁) လ အတွင်း ပေးဆောင်ရမည်။

၆။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသည့် မြေဧရိယာအတွင်း ပေါက်ရောက်နေသည့် ရင်စို့လုံးပတ် ၂' နှင့်အထက်သစ်ပင်များကို သစ်တောစိုက်ခင်း တည်ထောင်ရန်အတွက် ခုတ်လှဲရှင်းလင်းမည်ဆိုပါက သစ်တောဦးစီးဌာနသို့တင်ပြရမည်။

၇။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသည့်ဧရိယာအတွင်း မြေပေါ် မြေအောက်သယံဇာတပစ္စည်းများကို ရှာဖွေခြင်း၊ တူးဖော်ခြင်း၊ ထုတ်ယူခြင်းမပြုရ။

၈။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသည့် သက်တမ်းအတွင်း အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းမရှိပါက ၎င်း၏ တရားဝင်အမွေဆက်ခံခွင့်ရရှိသူနှင့် ဥပဒေနှင့်အညီ လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ (ဥပဒေနှင့်အညီ လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ Board of Directors- ဒါရိုက်တာများအဖွဲ့၏ ဆုံးခြတ်ချက်ဖြင့် တရားဝင် ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိသူ) ထံသို့ လုပ်ကိုင်ခွင့် လွှဲပြောင်းခြင်းအား ခိုင်လုံသောအထောက်အထားများတင်ပြ၍ သစ်တောဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူရမည်။

၉။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ အတည်ပြုထားသည့် စီမံချက်အရ စတင်စိုက်ပျိုးမည့်ဧကအတွက် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းအာမခံကြေးငွေကို လုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်မည့်နေ့ရက်မတိုင်မီ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုလုပ်ငန်းအာမခံကြေးငွေကို စိုက်ပျိုးပြီး ရှင်သန်မှုရာခိုင်နှုန်း (၇၀%) ကျော်လွန်မှသာ ပြန်လည်ထုတ်ယူခွင့်ရှိမည်။ ခွင့်ပြုနှစ်အတွင်း မစိုက်ပျိုးသည့်ဧကအတွက် လုပ်ငန်းအာမခံကြေးငွေကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမည်။

၁၀။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် ခွင့်ပြုထားသည့်မြေကို ထပ်ဆင့် ငှားရမ်းခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း(သို့)တစ်ခြားနည်းလမ်းဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း မပြုရ။

၁၁။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသည့် မြေပေါ်တွင် စိုက်ပျိုးထားသာ ကျွန်းပင်များနှင့် ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်းတည်ထောင်ခွင့်ကို လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ပေးကမ်းခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်လိုပါက သစ်တောဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူရမည်။ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက တည်ဆဲဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၂။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် ခွင့်ပြုဧရိယာအတွင်း တည်ထောင်ပြီး စိုက်ခင်းများအား ပြုစုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်အတွက် ပျိုးဥယျာဉ်နှင့် ယာယီနေအိမ်/တဲများမှအပ အခြားအဆောက်အအုံများကို သစ်တောဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ စိုက်ခင်းအတွင်းဆောက်လုပ်ခြင်းမပြုရ။

၁၃။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် စိုက်ခင်းတည်ထောင်ရာတွင် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားသည့် စိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်းနှင့် ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ နည်းစနစ်များနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၄။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် စိုက်ခင်းမှတ်တမ်းစာအုပ်ထားရှိ၍ ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို အသေးစိတ်မှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်ထားရှိရမည်။ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ အခါအားလျော်စွာ လာရောက်ကြည့်ရှု့စစ်ဆေး၍ အကြံပြုချက်များ၊ မှတ်ချက်များရေးသားပါက ယင်းအကြံပြုချက်များ၊ မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၅။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်နေ့မှစ၍ ဘဏ္ဍာနှစ်တစ်နှစ်အတွက် မြေငှားရမ်းခကို (၁)ဧကလျှေင် သစ်တောဦးစီးဌာနမှသတ်မှတ်ထားသာနှုန်းဖြင့် နှစ်စဉ်ပေးသွင်းရမည်။ ဒုတိယနှစ်မှစ၍ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး ဘဏ္ဍာနှစ်ကျော်လွန်ပါက တစ်ရက်လျှင် ဒဏ်ကြေးငွေ ၅၀၀ဝိ/-ကျပ်ပေးဆောင်ရမည်။ ရက်(၃၀)အတွင်း ပေးသွင်းခြင်းမရှိပါက စာချုပ်ရပ်စဲပြီး တရားစွဲဆိုခြင်းခံရမည်။

၁၆။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် စိုက်ခင်းမှထွက်ရှိသည့် သစ်နှင့်သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများကို သစ်တောဦးစီးဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ခုတ်လဲထုတ်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်စည်းကြပ်သည့် အခွန်ငွေကို ပေးသွင်းရမည်။

၁၇။ သတ်မှတ်စည်းကြပ်သည့် အခွန်ငွေပေးဆောင်ပြီးဖြစ်သော ကျွန်းမျော၊ ကျွန်းတိုင်၊ ကျွန်းသစ်များကို နိုင်ငံတော်ကချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒများ၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ သစ်တောဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပသို့ရောင်းချနိုင်သည်။

၁၈။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် စိုက်ခင်းမှ နောက်ဆုံး တောထွက်အဖြစ် ထုတ်လုပ်ထွက်ရှိသည့် ကျွန်းသစ်များကို ပြည်တွင်း/ပြည်ပသို့ရောင်းချသည့်အခါ စုစုပေါင်းရရှိသည့်တန်ဖိုး၏ ၁၀% ထက်မပိုသော ဂေဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုးတစ်ရပ်အား သစ်တောဦးစီးဌာနသို့ပေးအပ်ရမည်။

၁၉။ ချုပ်ဆိုခဲ့သော စာချုပ်သည် သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူ ဦး/ဒေါ် ----------၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊ -------------တို့နှင့်သာ (--------ကုမ္ပဏီနှင့်သာ) သက်ဆိုင်စေရမည်။

၂၀။ ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူသည် စာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်တစ်စုံတစ်ရာကို ချိုးဖောက်ပါက စာချုပ်ရပ်စဲပြီး လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသည့် မြေနှင့် မြေပါ်ရှိ အပင်နှင့်ပစ္စည်းများကို သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမည့်အပြင် သစ်တောဥပဒေအပါအဝင် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီအရေးယူခြင်းခံရမည်။

၂၁။ သစ်တောဦးစီးဌာနသည် စာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်များကို သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အခါအားလျော်စွာ ပြန်လည်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ စသည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

Credit: iMyanmarHouse.com


ဗွေဆော်ဦး ကြော်ငြာ

ကိုယ်မွေးထားတဲ့ ငါး၊ ပုစွန်လေးတွေ မြန်မြန်ကြီး၊ များများရှင်စေချင်တယ်ဆိုရင်... အားဆေးကောင်းလေးတွေ ရှိနေပါတယ်ရှင့်... ငါး၊ ပုစွန်လေးတွေ အားရှိသန်မာထွားကျိုင်းသွားစေမဲ့ Aqua Calcium, Aqua Booster, Aqua Mix ဆိုတဲ့ ဆေးလေးတွေပါနော်.. Aqua Calcium ဆိုတာက.. နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ပဲ ငါး၊ ပုစွန်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ ကယ်လ်ဆီယမ်များ ခဲပျစ်ပါဝင်နေတဲ့ အရည်မျိုးဖြစ်ပြီး ဗီတာမင်စီလည်း ပါဝင်ပါတယ်ရှင့်..။ ဒါလေးထည့်ပေးလိုက်ရင် ငါး၊ ပုစွန်တွေရဲ့ ကြီးထွားနှုန်း၊ အရွယ်အစားနဲ့ အသက်ရှင်နှုန်းတို့ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ကန်ထဲမှာလည်း နိုက်ထရိတ်များလျော့ကျအောင် ဆောင်ရွက်ပေးမှာပါနော်..။ Aqua Booster ဆိုတာကတော့… ဘတ်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်၊ ပရိုတိုဇိုအာတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ပိုရှိစေမဲ့ အရေးပါတဲ့ ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာ အာဟာရအားတိုးဆေးမျိုးပါ။ သူ့မှာက သြဂဲနစ်အက်စစ်အမျိုးမျိုး၊ glycan နဲ့ အမိုင်နိုအက်ဆစ်များ ပေါင်းစပ်ပါဝင်နေလို့ ငါး၊ ပုစွန်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကော ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကိုကော ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်ရှင့်။ ဒါ့အပြင် အာဟာရစုပ်ယူနိုင်စွမ်းမြင့်စေပြီး အစာခြေအင်ဇိုင်းများကို လှုံ့ဆော်ပေးသလို ဘက်တီးရီးယားဒဏ်ကို လည်း ခံနိုင်ရည်ရှိစေလို့ ကြီးထွားနှုန်းနဲ့ ရှင်သန်နှုန်း မြင့်တက်စေမှာပါနော်။ နောက်တစ်ခု... Aqua Mix ကကောဆိုရင်တော့.. သူက ကယ်ဆီယမ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်နှင့် ပိုတက်ဆီယမ် ပါဝင်တဲ့ အရောအ‌နှောဖြစ်လို့ ငါး၊ ပုစွန်လေးတွေရဲ့ အသက်ရှင် နှုန်းကို တိုးမြင့်စေပြီး အစာခြေစနစ်ကိုလည်း တိုးတက်စေပါတယ်။ ပြီးတော့ ကြွက်သားများ ကျုံ့ခြင်းတင်းခြင်းများကိုလျော့စေကာ အရေခွံလဲနှုန်းမြင့်စေပြီး အခွံများကို ပိုမာကြော လာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့...မဟုတ်သေးဘူး...ကြီးထွားနှုန်းလည်း ပိုကောင်းလာပြီး ဖမ်းဆီးချိန်မှာ အသွေးအရောင် လည်း ပိုလှနေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ ဆိုတော့ ဒါလေးတွေကို သုံးပေးမယ်ဆိုရင်... ငါး၊ ပုစွန်လေးတွေ ရှင်သန်ကြီးထွားနှုန်းမြင့်မားလာနိုင်တာဆိုတော့... ဝင်ငွေပိုတိုးလာမယ်ဆိုတာက ပြောနေစရာတောင် လိုမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်.. ဒါလေးတွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ‘ဗွေဆော်ဦး’ မှာ ရနေပါပြီရှင့်...
Read more Facebook စာမျက်နှာသို့သွားရန်

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးရန်