တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆန်ထွက်ပစ္စည်းများကို တင်သွင်းရာ၌ ပြုလုပ်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

19/05/2020 12:30 PM တွင် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန မှ ရေးသား ပြီး မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန မှ ပေးပို့ထားပါသည်။

မတ်လ 23, 2020

၁။ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ တင်သွင်းရာ၌ အောက်ပါ လုပ်ငန်းစဉ် များဖြင့် ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုသွားပါသည်-

(က)    တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများတင်သွင်းရာ၌ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်သဘောထားမှတ်ချက်လျှောက်ထားခြင်း

(ခ)     ပြည်ပမှ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများဝင်ရောက်လာသောအခါ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင် စစ်ဆေးမှုခံယူခြင်း

(ဂ)     MACCS (Myanmar Automated Cargo Clearance System) တွင် အကောက်ခွန် ရှင်းတမ်း(Custom Clearance)ဆောင်ရွက်ရန် online Application လျှောက်ထား ခြင်း

၂။       တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများတင်သွင်းရာ၌ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ ကျန်းမာရေး ထောက်ခံ ချက်သဘောထားမှတ်ချက်လျှောက်ထားခြင်း

          တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများကို ပြည်ပမှ တင်သွင်းရန် လျှောက်ထားလိုသော လုပ်ငန်းရှင်သည် ပစ္စည်းများမတင်ပို့မှီ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သော ကျန်းမာရေးသဘောထား မှတ်ချက်ကို မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထားရမည်။ ထိုသို့ လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်-

          (က)    ဌာန၏ သွင်းကုန်လျှောက်လွှာ

          (ခ)     ကုမ္ပဏီ Letter Head ဖြင့် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သို့ လိပ်မူလျှောက်ထားသည့်လျှောက်လွှာ

          (ဂ)     ကုမ္ပဏီ၏ Letter Head ဖြင့် ကတိခံဝန်ချက်

          (ဃ)    တင်သွင်းလာသော တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများအား အသုံးပြုမည့်ရည်ရွယ်ချက်

          (င)     မြန်မာနိုင်ငံ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်၏ ထောက်ခံချက်မူရင်း

           (စ)     ကုန်ရောင်းသူနှင့် ကုန်လက်ခံသူအကြားချုပ်ဆိုထားသည့် အရောင်းအဝယ်သဘောတူစာချုပ် (Sales Contract) မိတ္တူ

         (ဆ)    ကုန်ရောင်းသူနှင့်ကုန်လက်ခံသူတို့၏ ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ (Proforma Invoice)

          (ဇ)     ကုန်ရောင်းသူနိုင်ငံ၏ အခွင့်အာဏာရှိ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်(Veterinary Authority) မှ ထုတ်ပေးသောကျန်းမာကြောင်းထောက်ခံချက်လက်မှတ် (Veterinary  Health Certificate) မိတ္တူ

          (ဈ)     ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံ၏ ထုတ်လုပ်မှုကောင်းမွန်ကြောင်း ထောက်ခံချက် GMP Certificate (မိတ္တူ)

          (ည)    ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

           (ဋ)     ထ.သ.က(Certificate of Expoter/ Impoter Registration)မိတ္တူ

           (ဌ)     ကုမ္ပဏီအသင်းဝင်လက်မှတ်(မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်လက်မှတ် (သို့) ကုန်သည်ကြီးများနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ဝင်လက်မှတ်)မိတ္တူ

           ပြည်ပမှ တိရစ္ဆာန်နှင့်တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူလုပ်ငန်းရှင်သည် တိရစ္ဆာန် နှင့် တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်းအတွက် မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေး ဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသည့် စစ်ဆေးခငွေနှင့် သက်ဆိုင်ရာပစ္စည်း ၊အမျိုးအစား အလိုက် သတ်မှတ်ထားသည့် ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးခငွေများကိုပေးသွင်းရမည်။

၃။       ပြည်ပမှ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ ဝင်ရောက်လာသောအခါ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီး ဌာန၏ စစ်ဆေးမှုကိုခံယူခြင်း

 ပြည်ပမှ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများတင်သွင်းသော သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်သည်  တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများတင်သွင်းရောက်ရှိသည့်အခါ အောက်ပါအချက်များကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည်-

         (က)    တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများမရောက်ရှိမီ (၂)ရက်ကြိုတင်၍ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန တာဝန်ရှိသူထံသို့ အကြောင်းကြားရမည်။

         (ခ)     ပစ္စည်းများရောက်ရှိသည့်အခါ တာဝန်ရှိဝန်ထမ်းများ၏ စစ်ဆေးခြင်း၊ နမူနာရယူ ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

၄။       MACCS (Myanmar Automated Cargo Clearance System) တွင် အကောက်ခွန်ရှင်းတမ်း (Custom Clearance) ဆောင်ရွက်ရန် Online Application လျှောက်ထားခြင်း

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် တိရစ္ဆာန်နှင့် တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှု  လုပ်ငန်းစဉ်၌ အကောက်ခွန်ရှင်းတမ်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာစနစ် MACCS (Myanmar Automated Cargo Clearance System) တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

         (က)    တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများတင်သွင်းသည့် သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်၏ အခွင့်အာဏာ လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော သွင်းကုန်အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူ (Agent)သည် MACCS (Myanmar Automated Cargo Clearance System) ၌ LS(livestock) Sector  တွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားရမည်။

          (ခ)     မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနသည် လျှောက်ထားလာသော စာရွက်စာတမ်းများ စစ်ဆေးပြီး နမူနာရယူစစ်ဆေး၍ ရရှိလာသော ဓာတ်ခွဲခန်းအဖြေ၊ သဘောထား မှတ်ချက်စသည်တို့ကို (Myanmar Automated Cargo Clearance System) စနစ်မှတစ်ဆင့် ပြန်လည်သဘောတူညီကြောင်း (Agree) ပြုလုပ်ပြီးမှသာ သွင်းကုန် အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးမြာက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန

 


PROBIO ကြော်ငြာ
ကြက်/ဝက် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ပဋိဇီဝဆေး (𝐀𝐧𝐭𝐢𝐛𝐢𝐨𝐭𝐢𝐜𝐬) များအစား၊ ပရိုဘိုင်အိုတစ် (𝐏𝐫𝐨𝐛𝐢𝐨𝐭𝐢𝐜𝐬) များကို ဘာကြောင့်အစားထိုး အသုံးပြုသင့်တာလဲ။ ပဋိဇီဝဆေး (𝐀𝐧𝐭𝐢𝐛𝐢𝐨𝐭𝐢𝐜𝐬) ဆိုတာကတော့ လူ၊ တိရစ္ဆာန်တွေမှာကပ်တွယ်ပြီး ကျန်းမာရေးကို အန္တရာယ်ပြုနိုင်တဲ့ အဏုဇီဝပိုးမွှားတွေကို ကြီးထွားပြန့်ပွားမှု့လျော့ကျအောင် ရှင်းလင်းသုတ်သင်ပေးတဲ့ ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် မွေးမြူရေးကဏ္ဍမှာ ၇၀-၈၀% အထိ အသုံးပြုလျက်ရှိကြပါတယ်။ ကြက်မွေးမြူရေးကဏ္ဍမှာဆိုရင် အဆိုပါ ပဋိဇီဝဆေး (𝐀𝐧𝐭𝐢𝐛𝐢𝐨𝐭𝐢𝐜𝐬) တွေဟာ ကြက်တွေမှာဖြစ်ပွားတတ်တဲ့ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းရောဂါ၊ အူလမ်းကြောင်းရောဂါ၊ အခြားသောဘက်တီးရီးယားများကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရောဂါတွေကိုကုသရာမှာ အလွန်ထိရောက်ပါတယ်။ သို့သော်ငြားလည်း ပဋိဇီဝဆေး (𝐀𝐧𝐭𝐢𝐛𝐢𝐨𝐭𝐢𝐜𝐬) တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ ဆေးမတိုးတော့တဲ့ အန္တရာယ်ရှိ အဏုဇီဝပိုးမွှားဗီဇပေါ်ထွက်လာနိုင်ပြီး ထိုမှတဆင့် အရေအတွက်အများအပြားအဖြစ်သို့ ပြန်လည်ပွားများလာကာ ပဋိဇီဝဆေးဆေးယဉ်ပါးမှု (𝐀𝐌𝐑) ကိုဦးတည်နိုင်စေပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အဆိုပါ ပဋိဇီဝဆေး (𝐀𝐧𝐭𝐢𝐛𝐢𝐨𝐭𝐢𝐜𝐬) တွေအစား အစားထိုးအသုံးပြုသင့်တဲ့ ပရိုဘိုင်အိုတစ် (𝐏𝐫𝐨𝐛𝐢𝐨𝐭𝐢𝐜𝐬) အကြောင်းကို ထပ်မံအကြံပြုဝေမျှပေးပါရစေ။ ပရိုဘိုင်အိုတစ် (𝐏𝐫𝐨𝐛𝐢𝐨𝐭𝐢𝐜𝐬) ဆိုတာကတော့ မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်တွေ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အကျိုးပြု အဏုဇီဝပိုးမွှားများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဆေး (တနည်းအားဖြင့်) အစာ လို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ ၂၀၀၂ ခုနစ်မှာ 𝐖𝐇𝐎 နဲ့ 𝐅𝐀𝐎 ကနေပြီးတော့မှ ပရိုဘိုင်အိုတစ်ဆိုတာ သက်ရှိအဏုဇီပိုးတွေပါဝင်သောဆေးဖြစ်ပြီး လုံလောက်တဲ့ ပမာဏ အထိ တိုက်ကျွေးမယ်ဆိုရင် ပဋိဇီဝဆေးတိုက်ကျွေးစရာမလိုပဲ မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေကြောင်း အကြံပြုထားတာတွေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အဆိုပါ ပရိုဘိုင်အိုတစ် (𝐏𝐫𝐨𝐛𝐢𝐨𝐭𝐢𝐜𝐬) ကို ပဋိဇီဝဆေးဝါးများအစား၊ အစားထိုးအသုံးပြုခြင်းက အန္တရာယ်ရှိအဏုဇီဝပိုးမွှားတွေရဲ့ ဆေးယဉ်ပါးမှု (𝐀𝐌𝐑) ဖြစ်ပွားနိုင်ချေ ရာခိုင်နှုန်းကိုလျော့ချနိုင်ပြီး မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များကို အနှောက်အယှက်ပြုခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ "စာရေးသားသူဒေါက်တာညွန့်ရွှေ (မွေးမြူ/ဆေးကု) " Myanmar Innovative Life Sciences Co., Ltd မှ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိပြီး မြန်မာ 𝐅𝐃𝐀 ၏ ခွင့်ပြုချက်လိုင်စင်နဲ့အညီ ပြည်တွင်း၌ထုတ်လုပ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်များကို အဆင်သင့်ကူညီပေးမယ့် အရည်အသွေးမြင့် အစာလမ်းကြောင်းအားဖြည့်ဆေး PROBIO က အသင့်ရှိနေပါတယ်။ အခုပဲဒီလင့်မှာ ပြည့်စုံစွာဖောင်ဖြည့်ပြီးဆက်သွယ်လိုက်ပါ- https://tinyurl.com/MILS-PROBIO 𝐏𝐑𝐎𝐁𝐈𝐎 မှ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းတွေကနေ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး အကူအညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ 𝐏𝐑𝐎𝐁𝐈𝐎 ဖြန့်ချိရေးနှင့်ကိုယ်စားလှယ်ယူလိုသူများ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရန်ရုံးချုပ်လိပ်စာ- အမှတ် (၁၆၅)၊ အောင်ဇေယျလမ်းသွယ် (၁) ၊ သီရိမင်္ဂလာလမ်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ Hotline: 09 263 709 553, 09 267 287 608, Email: [email protected] #MILS #PROBIO
Read more မွေးမြူရေး အကူအညီရယူရန် နှိပ်ပါ

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးရန်