တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆန်ထွက်ပစ္စည်းများကို တင်သွင်းရာ၌ ပြုလုပ်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

19/05/2020 12:30 PM တွင် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန မှ ရေးသား ပြီး မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန မှ ပေးပို့ထားပါသည်။

မတ်လ 23, 2020

၁။ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ တင်သွင်းရာ၌ အောက်ပါ လုပ်ငန်းစဉ် များဖြင့် ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုသွားပါသည်-

(က)    တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများတင်သွင်းရာ၌ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်သဘောထားမှတ်ချက်လျှောက်ထားခြင်း

(ခ)     ပြည်ပမှ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများဝင်ရောက်လာသောအခါ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင် စစ်ဆေးမှုခံယူခြင်း

(ဂ)     MACCS (Myanmar Automated Cargo Clearance System) တွင် အကောက်ခွန် ရှင်းတမ်း(Custom Clearance)ဆောင်ရွက်ရန် online Application လျှောက်ထား ခြင်း

၂။       တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများတင်သွင်းရာ၌ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ ကျန်းမာရေး ထောက်ခံ ချက်သဘောထားမှတ်ချက်လျှောက်ထားခြင်း

          တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများကို ပြည်ပမှ တင်သွင်းရန် လျှောက်ထားလိုသော လုပ်ငန်းရှင်သည် ပစ္စည်းများမတင်ပို့မှီ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သော ကျန်းမာရေးသဘောထား မှတ်ချက်ကို မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထားရမည်။ ထိုသို့ လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်-

          (က)    ဌာန၏ သွင်းကုန်လျှောက်လွှာ

          (ခ)     ကုမ္ပဏီ Letter Head ဖြင့် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သို့ လိပ်မူလျှောက်ထားသည့်လျှောက်လွှာ

          (ဂ)     ကုမ္ပဏီ၏ Letter Head ဖြင့် ကတိခံဝန်ချက်

          (ဃ)    တင်သွင်းလာသော တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများအား အသုံးပြုမည့်ရည်ရွယ်ချက်

          (င)     မြန်မာနိုင်ငံ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်၏ ထောက်ခံချက်မူရင်း

           (စ)     ကုန်ရောင်းသူနှင့် ကုန်လက်ခံသူအကြားချုပ်ဆိုထားသည့် အရောင်းအဝယ်သဘောတူစာချုပ် (Sales Contract) မိတ္တူ

         (ဆ)    ကုန်ရောင်းသူနှင့်ကုန်လက်ခံသူတို့၏ ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ (Proforma Invoice)

          (ဇ)     ကုန်ရောင်းသူနိုင်ငံ၏ အခွင့်အာဏာရှိ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်(Veterinary Authority) မှ ထုတ်ပေးသောကျန်းမာကြောင်းထောက်ခံချက်လက်မှတ် (Veterinary  Health Certificate) မိတ္တူ

          (ဈ)     ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံ၏ ထုတ်လုပ်မှုကောင်းမွန်ကြောင်း ထောက်ခံချက် GMP Certificate (မိတ္တူ)

          (ည)    ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

           (ဋ)     ထ.သ.က(Certificate of Expoter/ Impoter Registration)မိတ္တူ

           (ဌ)     ကုမ္ပဏီအသင်းဝင်လက်မှတ်(မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်လက်မှတ် (သို့) ကုန်သည်ကြီးများနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ဝင်လက်မှတ်)မိတ္တူ

           ပြည်ပမှ တိရစ္ဆာန်နှင့်တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူလုပ်ငန်းရှင်သည် တိရစ္ဆာန် နှင့် တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်းအတွက် မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေး ဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသည့် စစ်ဆေးခငွေနှင့် သက်ဆိုင်ရာပစ္စည်း ၊အမျိုးအစား အလိုက် သတ်မှတ်ထားသည့် ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးခငွေများကိုပေးသွင်းရမည်။

၃။       ပြည်ပမှ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ ဝင်ရောက်လာသောအခါ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီး ဌာန၏ စစ်ဆေးမှုကိုခံယူခြင်း

 ပြည်ပမှ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများတင်သွင်းသော သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်သည်  တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများတင်သွင်းရောက်ရှိသည့်အခါ အောက်ပါအချက်များကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည်-

         (က)    တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများမရောက်ရှိမီ (၂)ရက်ကြိုတင်၍ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန တာဝန်ရှိသူထံသို့ အကြောင်းကြားရမည်။

         (ခ)     ပစ္စည်းများရောက်ရှိသည့်အခါ တာဝန်ရှိဝန်ထမ်းများ၏ စစ်ဆေးခြင်း၊ နမူနာရယူ ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

၄။       MACCS (Myanmar Automated Cargo Clearance System) တွင် အကောက်ခွန်ရှင်းတမ်း (Custom Clearance) ဆောင်ရွက်ရန် Online Application လျှောက်ထားခြင်း

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် တိရစ္ဆာန်နှင့် တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှု  လုပ်ငန်းစဉ်၌ အကောက်ခွန်ရှင်းတမ်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာစနစ် MACCS (Myanmar Automated Cargo Clearance System) တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

         (က)    တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများတင်သွင်းသည့် သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်၏ အခွင့်အာဏာ လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော သွင်းကုန်အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူ (Agent)သည် MACCS (Myanmar Automated Cargo Clearance System) ၌ LS(livestock) Sector  တွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားရမည်။

          (ခ)     မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနသည် လျှောက်ထားလာသော စာရွက်စာတမ်းများ စစ်ဆေးပြီး နမူနာရယူစစ်ဆေး၍ ရရှိလာသော ဓာတ်ခွဲခန်းအဖြေ၊ သဘောထား မှတ်ချက်စသည်တို့ကို (Myanmar Automated Cargo Clearance System) စနစ်မှတစ်ဆင့် ပြန်လည်သဘောတူညီကြောင်း (Agree) ပြုလုပ်ပြီးမှသာ သွင်းကုန် အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးမြာက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန

 


Marlarmyaing Public Company Limited ကြော်ငြာ
ပဲခင်းထဲ ပဲမများဘဲ ပေါင်းများနေရင်တော့မဟုတ်သေးဘူးလေ။ ပေါင်းရှင်းရင်လည်း ရှင်းနည်းကလည်းမှန်ဖို့လိုသေးတယ်ဗျာ။ ပဲမျိုးစုံ၊ပဲပုတ်၊ပဲတီစိမ်း၊မတ်ပဲ၊ကုလားပဲ၊ပဲလွန်းဖြူ၊မြေထောက်ပဲတွေမှာ ကျရောက်တဲ့ တစ်နှစ်ခံနှင့်နှစ်ရှည် မြက်တွေကို သီးနှံစိုက်ပြီး (၁၀-၂၀) ရက် (သို့) ပေါင်းအရွက် (၂-၃)ထွက်ချိန်အတွင်း အမ်ကွင်း (Quizalofop-p-ethyl 10%EC) ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ရွက်ပြန့်ပေါင်းတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ သီးနှံစိုက်ပြီး (၁၄-၂၈) ရက် (သို့) ပေါင်းအရွက် (၂-၄)ထွက်ချိန် အမ်ကင်း (Fomesafen 25%SL) ကို ပက်ဖျန်းနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ပေါင်းသတ်ဆေး အာနိသင် ထိရောက်စေဖို့ 📌နေပြင်းချိန်မှာ ဆေးမဖျန်းဖို့ သတိပြုရပါမယ်။ 📌ဖော်ပြထားတဲ့ ဆေးညွှန်းနှုန်းထားအတိုင်းသာ အသုံးပြုပေးရပါမယ်။ မာလာမြိုင်ကတော့ တောင်သူတိုင်းပဲများနိုင်အောင် နည်းမှန်လမ်းမှန်တွေညွှန်းပေးလိုက်ပါပြီ။ တောင်သူတွေဘက်ကလည်း မှန်မှန်ကန်ကန်လိုက်နာမယ်ဆို ပဲများဝေဆာပြီး လူကြားထဲ မျက်နှာပန်းလှနေမှာပဲဗျို့။ Hotline ဖုန်းနံပါတ်☎️𝟬𝟵 𝟳𝟵𝟵 𝟵𝟵𝟯 𝟯𝟮𝟮 မှာ အသေးစိတ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်
Read more Facebook page သို့သွားရန်

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးရန်