နို့ပေး နွားမနှင့် နို့ခမ်းနွားမအတွက် စွမ်းအင်နှင့်အစာ လိုအပ်ချက်

Photo - google

ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန် (၅၅၀ ကီလိုဂရမ်) ရှိသော နို့ပေးနွားမသည် မွေးဖွားရန် ရက်သတ္တပတ်ပေါင်း (၁၂) ပတ် လိုအပ်လျက်ရှိပြီး ယခုအချိန်ထိ နွားနို့ ၆ ပိဿာ (သို့) ၉.၆ လီတာ ထွက်ရှိ သည်။ ထို နွားမကို ကျွေးရန်အစာတွင် စွမ်းအင် မည်မျှ လိုအပ်မည်နည်း။ 

• Maintenance ခန္ဓာကိုယ်ရှင်သန်ရန် အမှန်တကယ်လိုအပ်သော စွမ်းအင် ပမာဏတွက် လိုအပ်သော စွမ်းအင်ပမာဏ =   63MJME

• နို့ (၆) ပိသာ ထွက်ရှိရန် လိုအပ်သော စွမ်းအင်ပမာဏ= Milk 6 x 9.3=55.8MJME

• ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ (၁၂) ပတ်တွက် လိုအပ်သော စွမ်းအင်ပမာဏ = 13MJME

စုစုပေါင်း လိုအပ်သော စွမ်းအင်ပမာဏ = 132MJME/day

၎င်းနွားမကို CP 006 စပ်စာ 4kg  စတင်ကျွေးမွေးနေ ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ လိုအပ်သော စွမ်းအင် အတွက် Mombasa မြက် မည်မျှ ကျွေးမွေးရန် လိုအပ်ပါသနည်း။ (မွန်ဘားစားမြက်တွင်ပါဝင်သော အသားဓာတ်ပမာဏ (၈.၅ ရာခိုင်နှုန်း)၊ အစိုဓာတ် (၂၀ ရာခိုင်နှုန်း)

• CP 006 4kg x (အစာနုတွင် ပါဝင်သော စွမ်းအင်ပမာဏ) 9MJME = 36MJME 

• စုစုပေါင်းလိုအပ်သော စွမ်းအင်ပမာဏ (132) – 36 = 96 MJME (အစာကြမ်းမှ ရရှိရမည့်စွမ်းအင်ပမာဏ)

• 96 / 8.5 = 11.3kg DM Mombasa (အရည်သွေးပြည့် အစာကြမ်းပမာဏ)

• At 20% Dry Matter we need 11.3kg/20% = 57kg of Mombasa (wet weight)

နို့ပေးနွားမအတွက် စွမ်းအင်နှင့် အစာလိုအပ်ချက်

ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန် (၅၅၀) ရှိသော နို့ပေးနွားမသည် မွေးဖွားရန် ရက်သတ္တပတ်ပေါင်း (၁၂) ပတ် လိုအပ်လျက်ရှိပြီး ယခုအချိန်ထိ နွားနို့ ၁၀ ပိဿာ (သို့) ၁၆ လီတာ ထွက်ရှိသည်။ ထို နွားမကို ကျွေးရန်အစာတွင် စွမ်းအင် မည်မျှ လိုအပ်မည်နည်း။ 

• Maintenance  အတွက် လိုအပ်သော စွမ်းအင်ပမာဏ =   63MJME

• နို့ (၁၀) ပိသာ ထွက်ရှိရန် လိုအပ်သော စွမ်းအင်ပမာဏ= Milk 10 x 9.3=93MJME

• ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ (၁၂) ပတ်တွက် လိုအပ်သော စွမ်းအင်ပမာဏ = 13MJME

စုစုပေါင်း လိုအပ်သော စွမ်းအင်ပမာဏ = 169MJME/day

၎င်းနွားမကို CP 006 စပ်စာ 6kg  စတင်ကျွေးမွေးနေ ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ လိုအပ်သော စွမ်းအင် အတွက် Mombasa မြက် မည်မျှ ကျွေးမွေးရန် လိုအပ်ပါသနည်း။ (မွန်ဘားစားမြက်တွင်ပါဝင်သော အသားဓာတ်ပမာဏ (၈.၅ ရာခိုင်နှုန်း)၊ အစိုဓာတ် (၂၀ ရာခိုင်နှုန်း)

• CP 006 6kg x (အစာနုတွင် ပါဝင်သော စွမ်းအင်ပမာဏ) 9MJME =54MJME 

• စုစုပေါင်းလိုအပ်သော စွမ်းအင်ပမာဏ (169) – 54 = 115 MJME (အစာကြမ်းမှ ရရှိရမည့်စွမ်းအင်ပမာဏ)

• 115 / 8.5 = 13.5kg DM Mombasa (အရည်သွေးပြည့် အစာကြမ်းပမာဏ)

• At 20% Dry Matter we need 13.5kg/20% = 67.5kg of Mombasa (wet weight)

နို့ခမ်းနွားမအတွက် စွမ်းအင်နှင့် အစာလိုအပ်ချက်

ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန် (၅၅၀) ရှိသော နို့ပေးနွားမသည် မွေးဖွားရန် ရက်ပေါင်း (၂) ပတ် လိုအပ်လျက်ရှိသော ထိုနို့နားနွားမ (dry cow) ကို ကျွေးရန်အစာတွင် စွမ်းအင် မည်မျှ လိုအပ်မည်နည်း။

• Maintenance  အတွက် လိုအပ်သော စွမ်းအင်ပမာဏ =   63MJME

• ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ (၂) ပတ်တွက် လိုအပ်သော စွမ်းအင်ပမာဏ = 54 MJME

စုစုပေါင်း လိုအပ်သော စွမ်းအင်ပမာဏ = 117MJME/day

၎င်းနွားမကို CP 006 စပ်စာ 1kg  စတင်ကျွေးမွေးနေ ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ လိုအပ်သော စွမ်းအင် အတွက် Mombasa မြက် မည်မျှ ကျွေးမွေးရန် လိုအပ်ပါသနည်း။ (မွန်ဘားစားမြက်တွင်ပါဝင်သော အသားဓာတ်ပမာဏ (၈.၅ ရာခိုင်နှုန်း)၊ အစိုဓာတ် (၂၀ ရာခိုင်နှုန်း)

• CP 006 1kg x (အစာနုတွင်ပါသော စွမ်းအင်ပမာဏ) 9MJME = 9MJME 

• စုစုပေါင်းလိုအပ်သော စွမ်းအင်ပမာဏ (117) – 9 = 108 MJME (အစာကြမ်းမှ ရရှိရမည့်စွမ်းအင်ပမာဏ)

• 108/ 8.5 = 12.7kg DM Mombasa (အရည်သွေးပြည့် အစာကြမ်းပမာဏ)

• မွန်ဘားစားမြက် အခြောက်ပမာဏ (၂၀%) ရှိသော အစာ၏ အစိုအလေးချိန်ပမာဏ- 12.7kg/20% = 63.5 kg 

မြန်မာ-နယူးဇီလန် ကောင်းမွန်သော နို့စားနွား စီမံကိန်း

 ယခုဆောင်းပါးက သင့်အတွက် အသုံးဝင်ပါသလား?

  စကားပုံ  

"မြေစမ်းခရမ်းပျိုး"