ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်တွင် နောက်ဆုံးနှစ်တက်ရောက်လျက်ရှိပါသည်။ အားလပ်ချိန်များတွင် ဝါသနာအရ ဆောင်းပါးများကို ရေးသားလျက်ရှိပါသည်။