နို့စားနွားများအတွက် မြက်မျိုးနွယ်ဝင် စားကျက်ပင် (၂)

MDEP     23/10/2018 09:58 AM     Content Provider - MDEP
Photo - နို့စားနွားများအတွက် စားကျက်ပင် စိုက်ပျိုးခြင်း (၂)

 Setariasphacelatavarsplendida cv Splenda “Splenda Setaria”