ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် အပင်ရောဂါ အထူးပြု ဘာသာရပ်ဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးပညာရေးသိပ္ပံဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံဘွဲ့ရရှိပြီးနောက် ဒေသတွင်း ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ စိုက်ပျိုးရေးစီမံကိန်းများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ကိုရီးယာနိုင်ငံ ဂုံးဂျူးအမျိုးသားတက္ကသိုလ်မှ မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများတွင် အစားအစာအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစီမံချက်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ယခုလက်ရှိအချိန်တွင် Value Chain project at local organization မှာ Value Chain Specialist အနေဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။