ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်တွင် နောက်ဆုံးနှစ်တက််ရောက်လျက် ရှိပါတယ်။ ဝါသနာအရ ဆောင်းပါးများကို ရေးသားလျက်ရှိပါသည်။