၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်မှ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှစ၍ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်းကြီးဌာန စိုက်ပျိုးပညာပေးရေး ဌာနခွဲ အောက်ရှိ ဉယျာဉ်ခြံ ဌာနစုတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်နည်းပညာသင်တန်းကေျာင်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရာ ယခုအခါ ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်နည်းပညာ ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။