ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်မှ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းဒေသများတွင် အစိုးရမဟုတ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ၌ စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်အဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင်လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ရေရှည်တည်တံ့သော စိုက်ပျိုးရေးစီမံကိန်းများတွင်လည်းကောင်း၊ အခြားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်.။ ယခုလက်ရှိအချိန်တွင် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။