စိုက်ပျိုးနည်း

စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအောင်မြင်ရေးအတွက် အဓိကအချက်များ (စပါးသီးနှံ) Greenovator
စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအောင်မြင်ရေးအတွက် အဓိကအချက်များ (စပါးသီးနှံ)
စပါးအစွမ်းရှိ စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်၏အခြေခံမူများ Greenovator
စပါးအစွမ်းရှိ စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်၏အခြေခံမူများ
ဝါးကိုင်းတက်ဖြင့် မျိုးပွားခြင်း Greenovator
ဝါးကိုင်းတက်ဖြင့် မျိုးပွားခြင်း
ပျိုးဝါးခြမ်းရအောင် ပျိုးထောင်နည်း Greenovator
ပျိုးဝါးခြမ်းရအောင် ပျိုးထောင်နည်း
SALIBU (စပါးလမိုင်း) စိုက်ပျိုးနည်းပညာ Greenovator
SALIBU (စပါးလမိုင်း) စိုက်ပျိုးနည်းပညာ
လျှော်ဖြူပင်နှင့် ရာသီဉတု Greenovator
လျှော်ဖြူပင်နှင့် ရာသီဉတု
လျှော်ဖြူခြံ တည်ထောင်တော့မယ်ဆိုရင် Greenovator
လျှော်ဖြူခြံ တည်ထောင်တော့မယ်ဆိုရင်
တစ်ဧက တန် (၈၀) အထက် ထွက်ရှိမည့် တစ်ဆစ်ချင်း ပျိုးထောင်စိုက်နည်းစနစ် Greenovator
တစ်ဧက တန် (၈၀) အထက် ထွက်ရှိမည့် တစ်ဆစ်ချင်း ပျိုးထောင်စိုက်နည်းစနစ်
စပါးစိုက်ပျိုးနည်း (တောင်သူလက်စွဲ- ဦးဘဟိန်း) (၁) Greenovator
စပါးစိုက်ပျိုးနည်း (တောင်သူလက်စွဲ- ဦးဘဟိန်း) (၁)
စပါးစိုက်ပျိုးနည်း (တောင်သူလက်စွဲ- ဦးဘဟိန်း) (၂) Greenovator
စပါးစိုက်ပျိုးနည်း (တောင်သူလက်စွဲ- ဦးဘဟိန်း) (၂)
နဂါးမောက်စိုက်ပျိုးနည်း Greenovator
နဂါးမောက်စိုက်ပျိုးနည်း
နှင်းဆီပင်ကို အာလူး အသုံးပြု ၍ ပျိုးထောင်ခြင်း Greenway
နှင်းဆီပင်ကို အာလူး အသုံးပြု ၍ ပျိုးထောင်ခြင်း
ဆလပ်ပင် အကြောင်း သိကောင်းစရာ နှင့် ဆလပ်ပင် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များ Greenovator
ဆလပ်ပင် အကြောင်း သိကောင်းစရာ နှင့် ဆလပ်ပင် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များ
လျှော်ဖြူစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်း Greenway
လျှော်ဖြူစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်း
သြဂဲနစ်စိုက်ပျိုးရေးတွင် အသုံးပြုသော စိုက်ပျိုးနည်း စနစ်များ Greenovator
သြဂဲနစ်စိုက်ပျိုးရေးတွင် အသုံးပြုသော စိုက်ပျိုးနည်း စနစ်များ
သစ်သီးပင်များအား မြေဆီလွှာဖုံးပစ္စည်းများဖြင့် ဖုံးအုပ်ပေးခြင်း Greenway
သစ်သီးပင်များအား မြေဆီလွှာဖုံးပစ္စည်းများဖြင့် ဖုံးအုပ်ပေးခြင်း
သြဂဲနစ်ဟင်းသီးဟင်းရွက် စိုက်ပျိုးခြင်း Greenway
သြဂဲနစ်ဟင်းသီးဟင်းရွက် စိုက်ပျိုးခြင်း
ဖရဲပျိုးပင်များကို စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ပိုးမွှားကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်းနှင့် ခူးဆွတ်ခြင်း Greenway
ဖရဲပျိုးပင်များကို စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ပိုးမွှားကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်းနှင့် ခူးဆွတ်ခြင်း
မန်ဂျန်ရှား စိုက်ပျိုးနည်း၊ အပင်ပြုစုထိန်းသိမ်းနည်းနှင့် အသုံးဝင်ပုံများ Greenway
မန်ဂျန်ရှား စိုက်ပျိုးနည်း၊ အပင်ပြုစုထိန်းသိမ်းနည်းနှင့် အသုံးဝင်ပုံများ
ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများတဲ့ ဥစိုက်ပျိုးနည်း Greenway
ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများတဲ့ ဥစိုက်ပျိုးနည်း
နှမ်း စိုက်ပျိုးနည်း Greenway
နှမ်း စိုက်ပျိုးနည်း

Partners

  ဆိုရိုးစကား  

" နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာလေလေ အသားစားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာလေ ဖြစ်သည် "