နွား

သင်၏နို့စားနွားကို နို့ထွက်ကောင်းအောင် အစာစိမ်းဘယ်လိုကျွေးမလဲ MDEP
သင်၏နို့စားနွားကို နို့ထွက်ကောင်းအောင် အစာစိမ်းဘယ်လိုကျွေးမလဲ
နို့စားနွားများအတွက် မြက်မျိုးနွယ်ဝင် စားကျက်ပင် (၂) MDEP
နို့စားနွားများအတွက် မြက်မျိုးနွယ်ဝင် စားကျက်ပင် (၂)
နို့စားနွားများအတွက် မြက်မျိုးနွယ်ဝင် စားကျက်ပင် (၁) MDEP
နို့စားနွားများအတွက် မြက်မျိုးနွယ်ဝင် စားကျက်ပင် (၁)
စားကျက်ပင်နှင့် ပဲနွယ်ပင်များ MDEP
စားကျက်ပင်နှင့် ပဲနွယ်ပင်များ
မွန်ဘားဆားမြက် ( Panicum maximumcvMombaca ) “Mombaca guinea” MDEP
မွန်ဘားဆားမြက် ( Panicum maximumcvMombaca ) “Mombaca guinea”
နွားမွေးမြူရေးအတွက် ဒစ်မန်းသပ်စ် (Desmanthus) စားကျက်ပင် MDEP
နွားမွေးမြူရေးအတွက် ဒစ်မန်းသပ်စ် (Desmanthus) စားကျက်ပင်
စားကျက်မြေအတွက် stylo မြက် စိုက်ပျိုးနည်း MDEP
စားကျက်မြေအတွက် stylo မြက် စိုက်ပျိုးနည်း
နေပီယာမြက်စိုက်ပျိုးခြင်း MDEP
နေပီယာမြက်စိုက်ပျိုးခြင်း
စားကျက်ပင်အတွက် Arachis Pantoi (ပဲပန်းပင်) စိုက်ပျိုးခြင်း MDEP
စားကျက်ပင်အတွက် Arachis Pantoi (ပဲပန်းပင်) စိုက်ပျိုးခြင်း
နို့စားနွားအတွက် စားကျက်ပင် စိုက်ပျိုးခြင်း MDEP
နို့စားနွားအတွက် စားကျက်ပင် စိုက်ပျိုးခြင်း
စားကျက်ပင် ဘာကြောင့် စိုက်ရတယ်......... MDEP
စားကျက်ပင် ဘာကြောင့် စိုက်ရတယ်.........
နွားစာချဉ်ဖတ်ပြုလုပ်ခြင်း MDEP
နွားစာချဉ်ဖတ်ပြုလုပ်ခြင်း

Partners

  စကားပုံ  

ကျူး၊ လာ၊ မိုးသက် ပျိုးကြဲရက်